Skip to main content

Získajte granty do 12 000 € od UNICEF

Program podpory: Mladí nitrianski filantropi, Spoznajme sa, Sociálna inklúzia


Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s mestom Nitra a UNICEF vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí v rámci troch grantových programov, ktoré sú zamerané na sociálnu inklúziu odídencov z Ukrajiny v meste Nitra, zlepšovanie vzájomných vzťahov medzi komunitami žijúcimi v našom meste a vytváranie citlivejšej atmosféry voči komunitám cudzincov. Programy sú zamerané na podporu širokej škály aktivít a rôznorodých cieľových skupín, čím sa vytvárajú podmienky na komplexné riešenie komunitných potrieb v meste Nitra v danej oblasti.


„Pre mňa ako primátora je inklúzia neoddeliteľnou súčasťou našej mestskej identity. Srdce nášho mesta tvoria rôznorodé komunity, vrátane cudzincov, ktorí doň prispievajú svojou kultúrou a skúsenosťami. Grantové programy Nitrianskej komunitnej nadácie sú dôležitým krokom v podpore sociálnej inklúzie Ukrajincov v Nitre, čo nám umožňuje posilňovať vzťahy a vytvárať priateľskejšie prostredie pre všetkých. Som presvedčený, že otvorenosť prispieva k bohatstvu nášho mesta, ale aj k dynamike pracovného trhu a ekonomiky,“ zdôraznil Marek Hattas, primátor Mesta Nitra.

„UNICEF dlhodobo podporuje komunitné a mimovládne organizácie, ktorých cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a odolnosť komunít," hovorí Michaela Bauer, koordinátorka UNICEF na Slovensku. „Z tohto dôvodu sme po podpore centra COMIN, Blue DoTu, ako aj mnohých ďalších iniciatív, hrdí na to, že môžeme podporiť ďalšie grantové programy v meste Nitra, ktoré sa od prvého dňa zasadzuje za inklúziu ukrajinských detí a ich rodín."

Mladí nitrianski filantropi

Prvá výzva je otvorená v rámci  vzdelávacieho a grantového programu pre mladých ľudí s názvom „Mladí nitrianski filantropi“.


Cieľom tohto programu je podporiť mladých ľudí v meste Nitra, ktorí majú chuť spraviť niečo zmysluplné pre svoje okolie. Súčasťou grantového programu je aj bezplatné  školenie, na ktorom sa  účastníci naučia pripraviť si vlastné dobrovoľnícke projekty. Úspešní participanti získajú na ich realizáciu granty do výšky 600 €. Projekty sa môžu týkať napr. oblasti životného prostredia, športu, voľnočasových aktivít, kultúry... Prioritou programu je podpora inklúzie  detí a mladých ľudí z Ukrajiny a iných znevýhodnených skupín v meste Nitra na základe rovesníckej pomoci.

Výška grantovej podpory:  max. 600 €/1 projekt
Termín uzávierky predkladania projektov: 3. 5.2024
Oprávnení žiadatelia: mladí ľudia od 13 do 20 rokov pôsobiaci v meste Nitra, min. 3 participanti v jednej skupine                                                                                             

Viac informácií o programe a grantovú výzvu nájdete na: https://www.nkn.sk/nase-programy/mladi-nitrianski-filantropi

Spoznajme sa

Po úspešnom prvom ročníku realizovanom v r. 2023 vyhlasujeme grantovú výzvu v programe  „Spoznajme sa“.

Cieľom programu je podporiť sociálnu inklúziu a zbližovanie komunít žijúcich v meste Nitra, ako aj zvýšiť občiansku participáciu odídencov z Ukrajiny na živote v našom meste. V rámci programu môžu byť podporené  napr. voľnočasové komunitné inkluzívne programy a aktivity realizované v rôznych oblastiach (napr. šport, kultúra, susedské programy, ochrana životného prostredia...), kultúrno spoločenské podujatia,  poskytovanie psychologickej podpory, podpora v oblasti zdravia, organizovanie neformálneho  jazykového vzdelávania spojeného s interkultúrnym učením...

Výška grantovej podpory: max. 2 200 €/1 projekt
Termín uzávierky predkladania projektov: 13. 5. 2024
Oprávnení žiadatelia: neziskové organizácie  a neformálne skupiny občanov pôsobiace v meste Nitra

Viac informácií o programe a grantovú výzvu nájdete na: https://www.nkn.sk/nase-programy/spoznajme-sa 

 

Sociálna inklúzia

Novým grantovým programom, ktorý je zameraný na cielenú podporu mimovládnych organizácií v Nitre,  je program „Sociálna inklúzia“

Cieľom programu je podporiť dlhodobé a udržateľné  služby, ktoré poskytujú  renomované  mimovládne organizácie v meste Nitra odídencom z Ukrajiny s cieľom vytvoriť lepšie podmienky pre ich sociálnu inklúziu a  vytváranie vzájomných dobrých vzťahov medzi ukrajinskou komunitou a ostatnými obyvateľmi Nitry. Oblasti podpory sa môžu týkať napr. adaptačných vzdelávacích programov, poskytovania sociálnych služieb, psychologického poradenstva, podpory inklúzie detí so zdravotným znevýhodnením a ďalších.

Výška grantovej podpory:  max. 12 000 €/1 projekt
Termín uzávierky predkladania projektov:  13. 5. 2024
Oprávnení žiadatelia: neziskové mimovládne organizácie pôsobiace v meste Nitra

Viac informácií o programe a grantovú výzvu nájdete na: https://www.nkn.sk/nase-programy/socialna-inkluzia

 

 

 

top