Skip to main content

Výsledky Inovatívne s Foxconnom


Poznáme podporené projekty v grantovom programe Inovatívne s Foxconnom 2024.
 

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou Foxconn Slovakia podporila v roku 2024 v rámci 5. ročníka grantového programu 3 projekty v hodnote 3 404, 19 €. Cieľom programu bolo podporiť inovatívne projekty zamerané na skvalitňovanie vzdelávacieho procesu. Konkrétne ide o vzdelávanie mladých ľudí na školách v okrese Nitra, najmä v oblasti techniky, elektrotechniky a mechatroniky. Okrem projektov podporených v rámci výzvy, spoločnosť Foxconn Slovakia podporila 2 samostatné projekty sumou 5 945, 81 €.

 

 

Názov projektu: Praktické využitie mikrobitu v informatike   
Predkladateľ: Gymnázium, Golianova 68, Nitra     

Udelený grant: 992 €

Projekt sa zameriava na zvýšenie záujmu študentov o programovanie prostredníctvom praktického používania sady micro:bit, čím im umožní lepšie porozumieť automatizovaným procesom v bežnom živote. Cieľom je prostredníctvom jednoduchých modelových situácií, ako sú diaľkové ovládanie, bezpečnostné alarmy, meteostanice a závlahové systémy, demonštrovať praktické uplatnenie programovania. Projekt tiež zahŕňa vytvorenie metodických postupov a výučbových materiálov pre informatiku a robotiku, aby žiaci mohli sami vytvárať a dokumentovať modely reálnych procesov, čím sa rozvíja ich schopnosť identifikovať a riešiť problémy. Z grantu zakúpia 18 sád, ktoré budú slúžiť približne 360 žiakom a pedagógom na hodinách informatiky a krúžkoch.

Názov projektu: Od micro:bitu k počítačom 5. generácie
Predkladateľ: Spojená katolícka škola, Farská 19, Nitra

Udelený grant: 1 250 €

Projekt sa zameriava na prepojenie vyučovania informatiky s praktickými kompetenciami
v oblasti hardvéru a programovania na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre. Gymnázium má v tomto školskom roku spolu 482 žiakov v troch odboroch štúdia. Cieľom projektu je poskytnúť študentom príležitosť získavať nielen teoretické znalosti o informatike, ale aj praktické skúsenosti s používaním hardvérových zariadení a programovaním. Študenti budú zapojení do rôznych aktivít, ktoré zahŕňajú konštrukciu a montáž rôznych hardvérových komponentov, ako aj vývoj a implementáciu programov na riadenie týchto zariadení. Cieľom je podporiť ich schopnosť riešiť praktické problémy prostredníctvom informatických nástrojov a technológií, čo im pomôže lepšie sa pripraviť na budúce profesionálne výzvy v oblasti IT a inžinierstva.

Názov projektu: Modernizácie vyučovania v oblasti elektrotechniky vo výchovno-vzdelávacom procese
Predkladateľ: Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, Vráble

Udelený grant: 1 162,19 €

Realizovať projekt bude SOŠ technická s cieľom rozšíriť a zdokonaliť vedomosti žiakov študijných odborov mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik v oblasti automatizácie. Cieľom je prostredníctvom projektu doplniť už zakúpený výučbový modul o modul motora
s Dahlenderovým princípom, ktorý priblíži žiakom uvedených študijných odborov prácu
s učebnou pomôckou. Všetky nové vyučovacie pomôcky, ktorú zakúpia z grantu: model Dahlerovho motora, analógové a digitálne meracie multimetre, špeciálne minivŕtačky pre vŕtanie dier do plošných spojov prispejú k modernizácii a zvýšeniu kvality odborného vzdelávania našej školy a zabezpečeniu vysokokvalifikovaných odborníkov pre trh práce.

Projekty podporené mimo grantovej výzvy

Názov projektu: Technická škôlka
Predkladateľ: SRRZ - RZ pri Materskej škole

Udelený grant: 1 362,64 €
Rodičovské združenie pri MŠ Alexyho v Nitre chce v projekte Technické škôlky vzbudiť v deťoch záujem o techniku, podporiť celkovú technickú a vedeckú gramotnosť, zlepšiť schopnosť prijímať s porozumením základné poznatky vedy a techniky a uvedomovať si, ako prakticky ovplyvňujú život každého z nás. Cieľom projektu je hravou formou, primeranou vekovým osobitostiam detí, podporovať a rozvíjať ich technické myslenie, tvorivosť, manuálne zručnosti, verbálne schopnosti. Deti si pod vedením svojich pani učiteliek vyrobia funkčné modely podľa návodu, ale aj podľa vlastnej predstavy. Táto forma získaných vedomostí efektívne zafixuje práve získané vedomosti. Veľký dôraz sa kladie na experimentovanie. Projekt je určený najmä 113 žiakom predškolského veku. Grant použijú na zakúpenie náradia, stola a vozíka na náradie.

Názov projektu: Úprava okolia Fotopointu na Zobore
Predkladateľ: Zoborský skrášľovací spolok, o.z.

Udelený grant: 4 583,17 €

Zámerom projektu je dotvoriť okolie Fotopointu, ktoré nie je v ideálnom stave. Konkrétne upraviť starú betónovú plochu (vyrovnať betón, znivelovať povrch), upraviť a obnoviť staré schody vedúce k fotopointu  zo strany Náučného chodníka hradisko Zobor (schodište je odtrhnuté a nefunkčné) a zároveň opraviť schodisko od vysielača, ktoré sa rozsýpa. Okolie fotopointu predkladatelia doplnia o nové smetné koše a lavičky, kde si môžu návštevníci Pyramídy posedieť, stráviť tu čas a vychutnať si krásny výhľad na mesto. 

top