Skip to main content

Aj najmenší sa už majú kde hrať

Spojená škola internátna v Nitre má vďaka programu Reydel pre Nitru 2018 nové hracie prvky pre najmenšie detičky. 

 

V živote detí nastane raz moment, kedy ich rodičia vychystajú do škôlky či neskôr do školy. Sú však aj prípady, kedy dieťa nemôže navštevovať klasické predškolské, či školské zariadenie, pretože má špeciálne potreby a vyžaduje si iný prístup a starostlivosť.

Pre takéto detičky existujú špeciálne edukačné zariadenia, ku ktorým patrí aj Spojená škola internátna v Nitre. Aktuálne zabezpečuje výchovu a vzdelávanie približne 170 deťom a žiakom s mentálnym postihnutím a deťom postihnutým autizmom: od špeciálnej materskej školy, cez špeciálnu základnú školu, praktickú školu až po pobyt absolventov v centre voľného času.

Škola poskytuje záujemcom aj internátny pobyt s ponukou rôznych záujmových útvarov, terapií a aktivít rozvíjajúcich handicapované oblasti vývinu.

Keďže od 1. 9. 2017 je v škole otvorená aj špeciálna materská škola, ktorú navštevujú deti s autizmom - podmienkou ich výchovy a vzdelávania je dodržiavanie určeného denného režimu s každodenným pobytom vonku. To si však vyžaduje špeciálne hracie prvky.

Preto sa škola rozhodla vytvoriť projekt s názvom „Naši najmenší“ a získala vďaka nemu grant v programe Reydel pre Nitru 2018,  ktorého partnerom je spoločnosť Reydel Automotive Slovakia, s.r.o. (v súčasnosti sa názov mení na Samvardhana Motherson Reydel Companies).

 „Nakoľko vonkajší areál školy bol až doposiaľ využívaný len staršími deťmi - ponuka vhodných športových a oddychových zón pre "škôlkárov" absentuje. Rozhodli sme sa vytvoriť pre ne miesto, ktoré bude patriť len im, kde sa budú môcť nerušene a bezpečne hrať, učiť, relaxovať“, hovorí Marianna Takáčová, autorka projektu.

Zakomponovaním jednotlivých exteriérových prvkov poskytnú deťom zo ŠMŠ nové podnetné prostredie v exteriéri školy, kde budú aktívnym spôsobom tráviť čas v dopoludňajších a popoludňajších hodinách, kde sa budú môcť nerušene a bezpečne hrať, pohybovať, skúmať a objavovať.

Výber exteriérových prvkov však nie je náhodný. Všetky pozitívne vplývajú na rozvoj handicapovaných individuálnych funkcií pre deti s autizmom.

„Keďže vytvorenie zóny je dlhodobým riešením chýbajúceho funkčného miesta pre najmenších, v budúcnosti plánujeme zónu rozširovať o ďalšie prvky a samozrejme, terajšie komponenty budeme kvalitnou údržbou a šetrným zaobchádzaním využívať, čo najdlhšie“, dodáva Marianna Takáčová.

 

top