Skip to main content

Vyzdobené jazierko v parku

Projekt "Na vode", podporený v programe Reydel pre Nitru, ozdobil nitrianske jazierko Hangócka.

 

V nitrianskom mestskom parku sa nachádza jazierko Hangócka, dobre známe každému Nitranovi. Na jar a v lete sú jeho brehy k dispozícii rybárom, zamilovaným párikom či rodinkám s deťmi, ktoré s radosťou kŕmia kačičky, či iné živé tvory. V zime zamrznutú vodnú plochu zase využívajú korčuliari na korčuliach i tí bez nich. J

Ak sa popri Hangócke prejdete v týchto dňoch, určite neprehliadnete zvláštne, zaujímavé objekty, trčiace z vody. Čo sú zač a kde sa tam vzali?

Objekty sú inštaláciou študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre a sú výsledkom projektu s názvom „Na vode“, ktorý Nitrianska komunitná nadácia podporila v grantovom programe „Reydel pre Nitru“ v roku 2017.

Tento projekt zahŕňa dva základné ciele - širším cieľom je postupne začleniť výtvarne hodnotných prác do verného priestoru mesta Nitry, poukázať na kreativitu a estetické cítenie mladého človeka, a tým rozvíjať umelecké povedomie v obyvateľoch mesta. Druhým cieľom bolo poskytnúť študentom možnosť podieľať sa na verejne viditeľnom projekte, kde si budú môcť v praxi otestovať svoje nadobudnuté estetické, kompozičné a technologické vedomosti a zručnosti.

„V našom odbore sa snažíme vzdelávať študentov nielen po praktickej stránke, ale aj po stránke estetickej. Rozvíjať vzťah k umeniu, prírode a potrebe zapojenia umeleckého diela do tvorby verejného priestoru“, hovorí Mgr. Art. Soňa Bellérová, autorka projektu.  

Preto so študentami zrealizovali projekt, v rámci ktorého museli do jestvujúceho priestoru, novej časti mestského parku navrhnúť priestorový objekt/inštaláciu. Vyriešiť jej technológiu, doviesť navrhnuté dielo k realizácii a inštalácii na vopred určenom mieste.

Celý projekt bol rozdelený do dvoch fáz - prípravnej a realizačnej. Prvotnou aktivitou bola tvorba návrhu objektu, ktorý mal byť na vybranom mieste inštalovaný. Návrhy tvorili študenti na ateliéroch pod odborným výtvarným a technologickým dohľadom.

Po uzatvorení prípravnej (návrhovej) časti bol vybraný jeden projekt, ktorý spĺňal technologické, estetické a ideové náležitosti. Ten bol napokon realizovaný na vodnej hladine Hangócky v druhej polovici apríla 2018.

Objekty by na vyhradenom mieste mali stáť minimálne 3 mesiace, ostatné bude závisieť hlavne od poveternostných podmienok a z toho vyplývajúceho stavu inštalácie.

„Tento projekt vnímame ako pilotný, v prípade jeho úspechu by sme radi vytvorili tradíciu v tvorbe objektových inštalácii študentov v meste Nitra, pod odborným dohľadom pedagógov a umelcov z praxe“ , dodáva autorka projektu.

 

top