logo
Máte radi Nitru? My nepýtame, ale ponúkame partnerstvo
Podporte dobré nápady v našom meste prostredníctvom
Klubu darcov alebo venovaním 2% a sami rozhodnete, čo je pre Nitru najlepšie.
Darovať
2%

Investovať do vzdelania sa vyplatí

V priebehu rokov 2006 – 2009 podporila Nitrianska komunitná nadácia jednu z najlepších škôl v Nitre. Reč je o gymnáziu, ktoré nadácia podporila prostredníctvom asignácie 2 % sumou 36 095,30 € (1 087 407,13 Sk). Za tri roky sa na škole podporilo 6 veľkých projektov, ktoré uľahčujú a spríjemňujú život študentom školy a ich pedagógom. Gymnáziu, Golianova 68, sa podarilo efektívne investovať do modernizácie školy. „Páčia sa mi všetky inovácie na škole. Je vidieť, že sa tu zaujímajú o pokrok a o naše pohodlie,“ nadšene hovorí Pavol, 15 – ročný študent školy. Prečítajte si o projektoch viac:

Projekty 2009

Vybudovanie učebne informatiky
Grant: 11 206, 83 € (337 616,96 Sk)

Cieľom projektu je predovšetkým podpora vzdelávania na škole. Nadácia využila získané financie na vytvorenie učebne informatiky a iných predmetov, zakúpenie potrebných zariadení, ktoré skvalitnia výučbu, zjednodušia dostupnosť informácií a umožnia moderné vyučovanie pomocou IKT technológií. V záujme predkladateľa projektu je zlepšenie podmienok na vyučovanie informatiky a iných predmetov, ktoré by zodpovedalo štandardným psychohygienickým zásadám, zlepšenie podmienok na delené vyučovanie (cudzie jazyky, matematika, chémia) a na vyučovanie voliteľných predmetov. Cieľom bolo aj vytvoriť podmienky pre mimovyučovaciu činnosť žiakov na škole (práca v krúžkoch), a tak prehlbovať ich poznatky z daného odboru. Učebňa informatiky slúži najmä študentom vo vyučovacom, ale i v mimovyučovacom čase (príprava žiakov na súťaže, práca v krúžkoch, práca na projektoch a seminárnych prácach).

Multipressový posilňovací stroj a atraktívnejšia posilňovňa
Grant: 1 795 € (54 076,17 Sk)

Cieľom projektu bolo skvalitnenie výučby predmetu telesná výchova a športová príprava, a to prostredníctvom doplnenia strojovej výbavy o multipress posilňovací stroj. Ešte viac by sa tým zefektívnilo a zatraktívnilo využitie posilňovne. Gymnázium chcelo doplniť výbavu o ribstolové posilňovacie zariadenia (t.j. závesné hrazda a závesné bradlá). Okrem skvalitnenia by takýmto spôsobom došlo aj k spopularizovaniu posilňovania a žiaci by tak boli vedení k aktívnemu pohybovému využívaniu voľného času. To sa aj podarilo. Vytvorili sa lepšie podmienky nielen pre žiakov, ale aj pre prácu klubov, ktoré majú možnosť využívať posilňovňu bezplatne. Z tohto hľadiska je stroj výdatnou pomôckou do silového tréningového procesu.

Projekty 2008

Vybudovanie učebne spoločensko - vedných a výchovných predmetov

Grant: 6 638,78 € (200 000 Sk)

Gymnázium, Golianova 68 má takmer 900 študentov. Každý žiak musí navštevovať povinný spoločensko - vedný alebo výchovný predmet. Škola v rámci nového vzdelávacieho programu zriadila nové predmety, napr.: Hodnoty a človek, Umenie a kultúra. Žiaci sa učia vnímať národné, európske a globálne súvislosti, rozlišovať rôzne súčasti kultúry. K vyučovaniu sú však potrebné aj materiálno - technické pomôcky (úprava učebne, nákup stolov, stoličiek, elektronického zariadenia či pripojenie na internet.

Projekty 2007

Rekonštrukcia učebne biológie
Grant: 4 172,94 € (125 714 Sk)

Nadácia Gymnázia Golianova získala grant vo výške 4 172,94 € (125 714 Sk) na rekonštrukciu učebne biológie v priestoroch Gymnázia na Golianovej ul. v Nitre. Pôvodné vybavenie učebne bolo zastaralé a nevyhovovalo súčasným potrebám žiakov. Z udeleného grantu sa zakúpilo nové vybavenie učebne – stoly, nábytok, stoličky. Zakúpené vybavenie učebne tak prispelo ku kvalitnejšej výučbe predmetu biológia.

Regeneračné centrum, športový areál, mobilné jazykové laboratórium
Grant: 3 319,39 € (100 000 Sk)

Nadácia Gymnázia Golianova vybudovala v priebehu októbra až decembra 2007 v priestoroch školy regeneračné centrum pre žiakov s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy. Regeneračné centrum obsahuje hydromasážnu vaňu, saunu, sprchu a lehátka.

Pre všetkých žiakov bolo zriadené mobilné jazykové laboratórium, ktoré spĺňa podmienky pre kvalitnú výučbu cudzích jazykov.

Súčasťou projektu bola aj rekonštrukcia basketbalových konštrukcií, ktoré sa využívajú v plnej miere nielen žiakmi školy, keďže športový areál je prístupný v popoludňajších hodinách aj verejnosti. Žiaci gymnázia sa zapojili aj do projektu Zdravá škola, kde súťažili v príprave zdravých jedál, pripravovali referáty o nadmernom užívaní liekov, negatívnom vplyve stresu, drogovej prevencii a iné.

MŠ SR prispelo na projekt sumou 26 721,10 € (805 000 Sk), od NKN získalo gymnázium 3 319,39 € (100 000 Sk).

Projekty 2006

Zriadenie učebne programovania a informatiky

Grant: 8 962,36 € (270 000 Sk)

Nadácia Gymnázia Golianova získala grant 270 000 Sk na vybavenie zastaralej učebne novými počítačmi a skenerom. Zakúpenie nového vybavenia prispeje k skvalitneniu výučby žiakov, učiteľov a ľudí zapojených do projektov Nadácie Gymnázia Golianova. Učebňa sa bude využívať aj na mimoškolskú, krúžkovú činnosť.