Skip to main content

  Záhrada nielen pre autistov

  Záhrada nielen pre autistov

  stručná anotácia o projekte

  Špecializované zariadenie pre autistov poskytuje druhý domov pre 26 klientov. Veľkú dôležitosť kladú na zapojenie rodiny a širokej verejnosti do života klientov. Zámerom projektu bolo zrevitalizovať záhradu zariadenia, kde sa stretáva širšia komunita pri rôznych spoločenských aktivitách a kamarátia sa s autistami, ktorý majú problém nadväzovať sociálne kontakty (model profesionálneho kamaráta). Upravili terén, vysadili tuje, aby čo najviac eliminovali hluk a smog z hlavnej cesty. Z grantu zakúpili a vysadili aj ovocné stromy a ich plody budú určené pre klientov a všetky návštevy zariadenia. Klienti majú nastavené terapie a v rámci nich budú pestovať rastliny, udržiavať a starať sa o záhradu. Záhrada je otvorená pre verejnosť do 17 hod.. Grant použili aj na zakúpenie hojdačiek a 3 ks posilňovacej hrazdy do záhrady.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Komárňanská 67, Hurbanovo

  predkladatelia projektu

  "SOS" ZSS Hurbanovo, Špecializované zariadenie pre autistov

  Dňa 1.3.2022 sa v Hurbanove otvorilo špecializované zariadenie pre osoby s poruchami autistického spektra v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Zariadenie poskytuje sociálne služby celkom pre 26 klientov vo veku od 6 rokov. Sociálne služby poskytuje ambulantnou, týždennou pobytovou i celoročnou pobytovou formou.

  partneri projektu

  Heineken

  Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

  projekty partnera Heineken

  top