Skip to main content

   On-line pomoc nepočujúcim deťom domov

   On-line pomoc nepočujúcim deťom domov

   stručná anotácia o projekte

   EFFETA poskytuje pomoc, poradenstvo, sprevádzanie a služby pre deti so sluchovým postihnutím. Prostredníctvom zapožičaných tabletov deťom poskytujú vzdelávanie a podporu  aj počas pandémie. Potrebovali však technicky doriešiť zabezpečenie online podpory pre zamestnancov organizácie, ktorí sa aktívne podieľajú na vzdelávaní nepočujúcich detí. Konkrétne bolo  potrebné zabezpečiť PC s vyššou výkonnosťou, ktorý bol schopný prostredníctvom internetu prenášať v reálnom čase obraz a zvuk bez sekania, prerušovania...Z grantu zakúpili PC, kvalitné slúchadlá s mikrofónmi a edukačné pomôcky pre vizualizáciu obsahu. 

   základné informácie

   lokalita projektu

   EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského, Samova 4, 949 01 Nitra

   predkladatelia projektu

   EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského

   EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského je občianske združenie, ktoré zriadilo a súčasne poskytuje služby s cieľom vytvárať inkluzívne prostredie, poskytovať individuálnu podporu a komunitné služby pre deti so zdravotným postihnutím a zvlášť pre deti a dospelých s poruchou sluchu a ich rodiny. Poskytujeme komplexnú a ucelenú sociálnu starostlivosť v oblasti služby včasnej intervencie, špecializovaného sociálneho poradenstva, rehabilitačného strediska a tlmočníckej služby, ktoré tvoria komplex sociálnych služieb na komunitnej úrovni. Súčasne však poskytujeme aj špeciálno-pedagogické a psychologické služby v rámci Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva. Naše služby dopĺňame aj o aktivity v oblasti kultúry a umenia a duchovného života ľudí so zdravotným postihnutím, ich rodín a komunít.

   partneri projektu

   Syncreon Slovakia, s.r.o.

   Mesto Nitra

   top