Skip to main content

  Bezpečne v Hospici - pomáhame spolu

  Bezpečne v Hospici - pomáhame spolu

  stručná anotácia o projekte

  Hospic v Nitre poskytuje ročne starostlivosť cca 150 - 160 pacientom a ich príbuzným. Vďaka podpore z projektu sa výrazne zlepšili hygienicko-epidemiologické podmienky poskytovania hospicovej starostlivosti, vytvorilo sa bezpečné prostredie pre pacientov, personál a návštevníkov hospicu. Tiež bol umožnený kontakt a stretávanie sa s blízkymi prostredníctvom komunikácie cez notebook.  

  základné informácie

  lokalita projektu

  Hospic u sv. Bernadetky, Nitra - Chrenová

  predkladatelia projektu

  Diecézna charita Nitra

  Poslaním Diecéznej charity Nitra je poskytovať charitatívne, sociálne, zdravotnícke, výchovno-vzdelávacie programy v oblasti sociálnych služieb, vykonávať základné a špecializované sociálne poradenstvo, opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately a poskytovať humanitárnu pomoc všetkým ľuďom bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie.

  partneri projektu

  Syncreon Slovakia, s.r.o.

  Mesto Nitra

  z ďalších projektov na Dobromape

  top