Skip to main content

   Pandémia – Ohrozený senior

   Pandémia – Ohrozený senior

   stručná anotácia o projekte

   ZSS Smaragd poskytuje soc. služby 77 obyvateľom v dôchodkovom veku. Grant použili na zakúpenie zdravotníckych pomôcok, ktoré využijú pri liečbe seniora chorého na COVID-19. Zakúpili oxymeter na meranie hodnoty saturácie krvi kyslíkom, odsávačku na odsávanie telesných tekutín, ako aj kyslíkový koncentrátor na uĺahčenie dýchania. Pre imobilných pacientov zakúpili antidekubitné vankúše a servírovacie stolíky.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Sládkovičova 30, 947 01 Hurbanovo

   predkladatelia projektu

   Zariadenie pre seniorov - Smaragd

   Zariadenie poskytuje sociálne služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.

   Hlavný partner projektu

   Heineken

   Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

   projekty partnera Heineken

   top