logo
Máte radi Nitru? My nepýtame, ale ponúkame partnerstvo
Podporte dobré nápady v našom meste prostredníctvom
Klubu darcov alebo venovaním 2% a sami rozhodnete, čo je pre Nitru najlepšie.
Darovať
2%

FAQ

Časté otázky

A. Činnosť nadácie

A.1 Kto vlastne sme? Čo robíme?
Sme nezisková organizácia, ktorá financuje verejnoprospešné aktivity iných subjektov a aktivistov zo svojho majetku. Spája ľudí, ktorí potrebujú pomoc a tých, ktorí chcú pomáhať.

A.2 Čím sa líši naša nadácia od iných neziskových organizácií napr. občianskych združení?

Občianske združenia robia aktivity pre svojich členov, napr. vytvoria komunitnú záhradu, organizujú verejné výstavy amatérskych umelcov, neziskové organizácie pomáhajú ľuďom v núdzi, poskytujú služby pre nevidiacich spoluobčanov, robia alternatívne vzdelávanie pre talentované deti zo sociálne slabých pomerov. Práve nadácia môže iným neziskovým organizáciám a aktivistom poskytnúť grant = nenávratný finančný príspevok na takéto užitočné aktivity. Je združením majetku podobne ako banka avšak nie za účelom dosiahnutia zisku, ale za účelom pomoci a skvalitnenia života nás všetkých.

A.3 Dokážete aj mne pomôcť?

Ak máte nápad ako zlepšiť vaše okolie alebo pomôcť početnejšej skupine ľudí, pomôžeme Vám s plánovaním a vypracovaním projektu, prípadne Vám odporučíme ďalšie možné zdroje jeho financovania. Samotná realizácia projektu po jeho schválení je však na Vás a ďalších ľuďoch, ktorí Vám budú s projektom pomáhať ako dobrovoľníci.

Naša podpora pomáha ľuďom, ktorí to potrebujú, pomôcť urobiť reálnu a dlhšie trvajúcu zmenu v ich živote. Ponúkame aj pomoc organizáciám – poradenstvo a konzultácie k vedeniu účtovníctva, fundraisingu, PR... Snažíme sa monitorovať a maximalizovať návratnosť investovaného kapitálu a zlepšovať efektívnosti našich programov.

A.4 Čo znamená komunitná nadácia? 

Komunita = geograficky vymedzené prostredie alebo skupina ľudí, ktorí sú bez ohľadu na rozdielnosti schopní účinne komunikovať a spolupracovať na dosiahnutí spoločných cieľov.

Komunitná nadácia pôsobí na geograficky vymedzenom území, pričom podporované oblasti sú prakticky neobmedzené. Nitrianska komunitná nadácia je zameraná práve na rozvoj a zlepšovanie kvality života ľudí v našej komunite t. j. najmä v Nitre a v Nitrianskom samosprávnom kraji.

A.5 Nie som z Nitry, vadí to?

Ak je grantová výzva určená pre projekty realizované v meste Nitra, podstatné je miesto, kde realizujete vaše aktivity. Nemusíte byť občanom s trvalým pobytom v Nitre. Napríklad študenti UKF Nitra, s trvalým pobytom v Prešove, realizujú projekt na Klokočine. Ak je konkrétna grantová výzva určená pre aktivity v Nitrianskom samosprávnom kraji, samozrejme môžete robiť aktivity projektu v rámci celého kraja bez ohľadu na Váš trvalý pobyt.

A.6 Odkiaľ vlastne berieme peniaze na naše projekty? Ako sme financovaní?

Nitrianska komunitná nadácia priebežne získava rôzne zdroje financií. Tak môže následne podporiť zaujímavé a zároveň verejno-prospešné nápady neziskových organizácií a jednotlivcov. Ide o tzv. viaczdrojové financovanie napr. 2% zo zaplatenej dane z príjmu, dary od firiem a jednotlivcov, granty od domácich aj zahraničných právnických osôb, dotácia od Mesta Nitra, verejné zbierky, príjmy za poskytnuté služby – organizovanie akcií, konzultácie a vzdelávanie... Podrobné detaily vždy nájdete vo Výročnej správe nadácie vo finančnej časti, ktorá je zverejnená na našej webovej stránke https://www.nkn.sk/o-nadacii/vyrocne-spravy

A.7 Aké typy projektov a témy podporujeme?

Podporujeme inovatívne a kreatívne nápady, ktoré prispejú ku skvalitneniu života v komunite.

Verejnoprospešné občianske iniciatívy, vychádzajúce z potrieb a záujmov jej obyvateľov a prinášajúce im úžitok. Chceme aktivizovať ľudí, aby sami identifikovali, čo im v ich okolí chýba, čo by chceli zlepšiť, vytvoriť v miestnej komunite. Pridaná hodnota realizovaných neziskových projektov spočíva v tom, že sú robené na dobrovoľníckej báze, bez nároku na odmenu, využívajúc vedomosti a skúsenosti ľudí pre ich spoločný prospech.

Podporujeme najmä oblasti: ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb; podpora a rozvoj telesnej kultúry; poskytovanie sociálnej pomoci; zachovanie kultúrnych hodnôt; podpora vzdelávania; ochrana ľudských práv; ochrana a tvorba životného prostredia; organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti; skvalitnenie života na sídliskách; voľný čas detí a mládeže; rozvoj komunitných iniciatív a mimovládnych organizácií.

A.8 Máme pravidelné uzávierky projektov?

Počas roka máme cca 7 uzávierok na prekladanie projektov. Tematicky otvorené kolá vo februári, júni a októbri. Špeciálne kolo pre mladých ľudí vo februári, pre projekty dopravnej výchovy detí v marci, pre mesto Hurbanovo v apríli, na podporu vzdelávania a voľného času detí a mládeže v októbri. Aktuálne výzvy sú zverejnené na našej webovej stránke min. 1 mesiac pred termínom uzávierky.

A.9 Koľko projektov ročne podporíme?

Ročne udelíme na projekty 50-70 grantov.

A.10 O akú sumu sa môžete uchádzať?

Suma, ktorú môžete získať na Váš projekt je rôzna v jednotlivých grantových kolách. Napr. v otvorenom grantovom kole je to do
1 000 €, Mladí nitrianski filantropi do 333 € a v meste Hurbanovo je to do 3 300 €. Záleží to od získaných zdrojov financovania daného grantového kola.

A.11 Dokedy musíte zrealizovať váš projekt?

Termín, dokedy musíte Váš projekt zrealizovať, je uvedený vždy v grantovej výzve a vo Vašej grantovej zmluve.

A.12 Podporujeme nákup budov, štipendiá alebo režijné náklady organizácií?

Aktuálne nefinancujeme ani nákup budov, ani neposkytujeme štipendiá jednotlivcom. Pod režijnými nákladmi organizácie chápeme náklady organizácie, ktoré nesúvisia priamo s realizáciou projektu a organizácii vznikajú aj v prípade, že nerealizuje plánovaný projekt napr. mzda riaditeľa organizácie, nájom kancelárie, paušál za telefón a internet. Z grantov od našej nadácie nie je možné financovať réžijné náklady organizácie s ohľadom na aktuálnu výšku poskytovaných grantov a priority programov.

A.13 Ako a kedy môžete projekt konzultovať?

Váš projekt môžete konzultovať osobne, e-mailom, cez skype alebo telefonicky. Konzultácia každého predkladaného projektu je povinná, s výnimkou programu Mladí nitrianski filantropi. V prípade Vášho záujmu Vám pomôžeme samozrejme aj s Vašim prvotným nápadom. Povinná konzultácia sa vzťahuje na Váš konkrétny vyplnený online formulár žiadosti o grant. Konzultácia projektu je možná najneskôr 2,5 dňa pred termínom uzávierky.

A.14 Kto sú zakladatelia nadácie?

Zakladateľmi nadácie sú Mesto Nitra a občianske združenie Nitrianska komunitná iniciatíva.

A.15 Kto nás kontroluje?

Naša činnosť a financovanie je viacnásobne kontrolované. 

Grantová komisia - Všetky predložené žiadosti o grant posudzuje grantová komisia. Je zložená z expertov z rôznych oblastí s dlhoročnou skúsenosťou s posudzovaním verejnoprospešných projektov a dobrou znalosťou aktuálneho stavu v našom kraji. Jej členovia hodnotia  kompletný projekt žiadateľa.

Darci - Firmy alebo jednotlivci, ktorí nám venujú svoje financie, dostávajú od nás správy o čerpaní všetkých zverených financií či asignovanej dani. Sú pozývaní na projekty, ktoré finančne podporili.

Správna a dozorná rada - Správna a dozorná rada majú prístup ku všetkým rozpočtom i výkazom reálneho čerpania. Správna rada schvaľuje rozpočet nadácie, použitie financií na granty a iné náklady. Správna rada schvaľuje  i výšku administratívnych nákladov. Dozorná rada môže kontrolovať rozhodnutia Správnej rady,  činnosť nadácie a vedenie účtovníctva.

Audítor - Každoročne je účtovníctvo a účtovná závierka nadácie kontrolované v súlade s platnou legislatívou nezávislým externým audítorom.

Ministerstvo vnútra - Každoročne zasielame ministerstvu vnútra podrobnú výročnú správu o činnosti nadácie za predchádzajúci rok. Ministerstvo kontroluje činnosť nadácie, aby bola v súlade so  zákonom o nadáciách a má právo ju  v prípade porušenia zákona zrušiť.

Ministerstvo financií - Hospodárenie a použitie financií, napr. dotácií, 2% z dane, môže kontrolovať Ministerstvo financií prostredníctvom hĺbkovej kontroly. V prípade nesprávneho použitia musia byť tieto financie vrátené štátu.

Verejnosť - O našej činnosti, podporených projektoch a využívaní financií informujeme na našej webovej stránke www.nkn.sk. Vo výročných správach sa každý môže dočítať informácie o všetkých programoch, udelených grantoch aj hospodárení nadácie.

A.16 Kedy je pre mňa výhodnejšie darovať financie cez nadáciu ako priamo?

Nadácia Vám umožňuje identifikovať na mieru najlepšiu oblasť, miesto a formu Vašej podpory. Zabezpečí všetky administratívne úkony aj kontrolu korektného využitia financií na základe dokumentácie z projektu aj osobného monitoringu priamo na mieste jeho realizácie. Nadácia pomáha združovať financie z viacerých zdrojov na konkrétny účel.

A.17 Je dar daňovo zvýhodnený?

Dary nie sú odpočítateľnou položkou a teda nie sú daňovo zvýhodnené.

A.18 Chcem darovať peniaze, počul som už o charitách kadečo. Akú mám záruku, že darované peniaze skončia tam, kde majú?

Darovanie je postavené na vzájomnej dôvere. Nadácia si buduje svoje dobré meno dlhé roky a je profesionálnou organizáciou. Legislatívne sú nastavené prísne kontrolné mechanizmy vnútorné aj externé. Dary musia byť použité v súlade s darovacou zmluvou resp. dohodnutým účelom. Zmena je možná len so súhlasom darcu, inak musí byť dar zo zákona vrátený darcovi. Darcov o použití ich daru informujeme a sú pozývaní na ním podporené projekty. Záleží nám na tom, aby financie boli využité čo najefektívnejšie v súlade s rozhodnutím darcu a platnou legislatívou.

B. Žiadatelia o grant

B.1 Čo to je projekt?

Projekt je sled činností v rámci ohraničeného časového úseku. Cieľom je dosiahnuť unikátny výsledok, obvykle kvalitatívnu zmenu, novú službu alebo produkt. Je to dočasná jedinečnú úloha s jasne definovanými výsledkami, zdrojmi a časovými lehotami.

Komunitný projekt je viazaný na aktivity vo vašej komunite, môže to byť prakticky čokoľvek.

B.2 Aký je to napr. verejno-prospešný projekt?

Príkladom verejno-prospešného projektu je napríklad výstavba alebo rekonštrukcia verejne prístupného ihriska pre deti, otvorené športoviská, vybavenie denného stacionára pre zdravotne znevýhodnených spoluobčanov, verejné divadelné predstavenia a koncerty, bezplatné vzdelávacie semináre a tvorivé workshopy otvorené pre verejnosť. Ich cieľom je verejný prospech. Neslúžia obchodným ani odborným záujmom jednotlivcov.

B.3 Chcem od Vás podporiť akciu napr. Nitrianske bienále, kde mám začať?

Zamyslite sa najskôr nad prínosom akcie pre jej účastníkov, aký dopad bude mať táto akcia - PREČO, nad efektívnym spôsobom jej realizácie - AKO, potrebnými zdrojmi – aké a odkiaľ, organizačným a realizačným tímom - KTO. Potom prichádzajú otázky – kde, kedy... Potom je dobré Váš nápad odkonzultovať so zainteresovanými osobami a následne našou nadáciou.

B.4 Môže moja organizácie získať peniaze od nadácie?

Podporovať môžeme nasledovné organizácie s právnou subjektivitou: mimovládne (nadácie, občianske združenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, združenia právnických osôb); iné verejno-prospešné organizácie nezriadené za účelom podnikania (hlavne rozpočtové a príspevkové organizácie štátu a samosprávy); účelové zariadenia cirkví; štátne, verejné alebo súkromné vysoké školy; zriaďovatelia materských a základných škôl, v prípade, že tieto nemajú právnu subjektivitu.

B.5 Môže o grant žiadať neregistrovaná organizácia?

Nie. O grant môže žiadať len organizácia s právnou subjektivitou, ak je jej právna forma uvedená vo výzve. Prílohou žiadosti o grant sú dokumenty potvrdzujúce existenciu a registráciu organizácie.

B.6 Môže byť žiadateľom obec?

Nie. Žiadať môže len v prípade, ak vystupuje ako zriaďovateľ materskej alebo základnej školy v prípade, že tieto nemajú právnu subjektivitu.

B.7 Môže o grant žiadať MŠ alebo ZŠ bez právnej subjektivity?

Nie. V tomto prípade môže v mene MŠ / ZŠ bez právnej subjektivity žiadať o grant jej zriaďovateľ alebo napr. nezisková organizácia fungujúca popri nej - rodičovské združenie alebo ako neformálna skupina min. 3 občanov - rodičov alebo učiteľov školy.

B.8 Môže o grant žiadať aj jednotlivec? Ktokoľvek?

Áno. O grant môžu žiadať aj jednotlivci ale ako neformálna skupina 3 občanov, pričom aspoň 1 z nich má min. 18 rokov.

B.9 Musím mať zriadený bankový účet, ak chcem žiadať o grant?

Nie.

B.10 Môže žiadateľ doručiť viac žiadostí o grant v rámci jednej výzvy?

Áno, žiadateľ môže podať aj viacero Žiadostí o grant. Schválený však môže byť v rámci jednej grantovej výzvy len 1 projekt od jedného žiadateľa.

B.11 Môže sa žiadateľ opakovane uchádzať o grant s tým istým projektom?

Môže. Záleží však samozrejme aj od konkrétneho projektu. Predpokladáme, že sa obvykle mení východisková situácia a je dobré zvážiť aj alternatívne formy realizácie projektu. Inovatívnosť projektu a originalita sú jedným z kritérií hodnotenia predkladaných projektov.

Verejnoprospešný projekt slúži na prospech alebo v záujme celej širokej verejnosti (napr. pre každého, kto to potrebuje).

B.12 Za týždeň máme akciu, môžem na ňu od vás dostať peniaze?

Nie. Uzávierky na predkladanie vašich projektov sú presne stanovené termíny počas roka. Samotný proces výberu projektov a uzavretia zmluvy trvá cca  1 mesiac.

B.13 Čo to znamená dlhodobý prínos projektu?

Projekt by mal spôsobiť zmenu v kvalite, mať dopad, ktorý má dlhodobý charakter. Napr. aktivity pokračujú aj po ukončení financovania zo strany nadácie. Zanechá stopu. Napr. inšpiruje ľudí k tomu, aby športovali, venovali sa umeniu, chránili životné prostredie,...

B.14 Podľa čoho vyberáte projekty?

Zohľadňujeme ako jednotlivé projekty spĺňajú nasledovné kritéria:

  • prospešnosť pre komunitu (aký je konkrétny výsledok /dopad aktivít projektu na cieľovú skupinu, potreba riešenia problému v komunite)
  • dlhodobý prínos projektu (dlhodobý  pozitívny dopad realizácie projektu na komunitu, napr. o každý vysadený stromček sa bude starať jedno dieťa s rodičom)
  • nápaditosť, originalita projektu z hľadiska vybranej témy a riešeného problému (žiadateľ sa snaží nájsť netradičné / alternatívne riešenia problému, ktoré zabezpečia dlhotrvajúce pozitívne výsledky)
  • jasne a reálne určené ciele, aktivity a časový plán a rozpočet (projekt jasne opisuje, čo chce žiadateľ dosiahnuť a akou formou, akými aktivitami sa chce k výsledku dopracovať)
  • zapojenie dobrovoľníkov do realizácie projektu (vítané sú projekty so zapojením väčšieho počtu dobrovoľníkov, členov komunity, ktorých sa projekt priamo alebo nepriamo týka)
  • podiel iných zdrojov (schopnosť získať finančné a nefinančné miestne zdroje na projekt, dlhodobá finančná udržateľnosť projektu)
  • jasne a reálne stanovený rozpočet (finančne efektívny rozpočet má priamu súvislosť s aktivitami a s témou projektu, hospodárnosť)

B.15 Kto a ako rozhoduje o tom, či dostanem peniaze na môj projekt?

Všetky predložené žiadosti o grant posudzujú darcovia / zakladatelia nadačného fondu alebo grantová komisia nadácie. Je zložená z expertov z rôznych oblastí s dlhoročnou skúsenosťou s posudzovaním verejnoprospešných projektov a dobrou znalosťou aktuálneho stavu v našom kraji. Podľa objektívnych kritérií ako napr. v bode B.14 získa každý projekt svoje vlastné bodové hodnotenie. Počet podporených projektov závisí od nášho rozpočtu, ktorý máme k dispozícií. Priemerná úspešnosť je okolo 50%. Podľa výšky bodového hodnotenia každého projektu vznikne poradie úspešnosti. Grantová komisia odporučí Správnej rade na schválenie konkrétne projekty  a výšku grantu. Následne Správna rada nadácie schvaľuje granty jednotlivým projektom.

B.16 Kedy môžeme začať čerpať financie?

Obdobie realizácie projektu začína dňom stanoveným v Zmluve o poskytnutí grantu. Od tohto dátumu sú náklady z časového hľadiska oprávnené. Štandardne po podpise zmluvy dostávate 1. splátku grantu vo výške 70%. 2. splátku grantu vo výške  30% dostávate po vyúčtovaní celej sumy grantu formou refundácie.

B.17 Môžeme počas realizácie projektu použiť na spolufinancovanie iné prostriedky, než sme plánovali?

Áno. Príkladom môže byť situácia, keď ste plánovali použiť vlastné zdroje, no v priebehu realizácie získate iný dar, ktorým je vhodné projekt spolufinancovať.

B.18 Akým spôsobom kalkulujeme cestovné náklady?

Cestovné náklady = počet najazdených km x spotreba auta v technickom preukaze / 100 x cena za 1 l pohonnej hmoty

Napr. prevoz hudobných nástrojov na koncert:

Cestovné náklady (NR – BA a späť) = 186 km  x (6,5 / 100 ) x 1, 464 € = 17,70 €

Cestovné výdavky preplácame len vo výške reálne spotrebovaných pohonných hmôt na základe vyššie uvedenej kalkulácie.

B.19 Môžeme žiadať o prostriedky na rekonštrukciu budovy v súkromnom vlastníctve?

Áno. Musíte mať s vlastníkom uzavretú dohodu o nájme najmenej na 10 rokov a prenájom nehnuteľnosti musí byť po celú túto dobu viazaný na realizáciu aktivít, podporených z projektu. Realizované aktivity v danom priestore musia byť verejno-prospešné a dostupné pre verejnosť. Kópiu zmluvy predkladáte v prílohe žiadosti o grant.

B.20 Ako môže byť zabezpečené spolufinancovanie?

Min. spolufinancovanie vo výške 10% z celkového rozpočtu projektu môže byť vo forme získaných financií na projekt alebo darovaného materiálu, služieb, prác. Dobrovoľnícka práca na projekte môže byť vypočítaná napr. na základe minimálnej hodinovej mzdy. Pre rok 2014 je to 2,023 € / hod.

B.21 Môže výdavok vzniknúť aj mimo územia Slovenskej republiky?

Výdavok môže vzniknúť aj mimo územia SR, ale musí byť nevyhnutný na realizáciu aktivity projektu.

B.22 Projekt má byť neziskový. Je možné vyberať na koncerte podporenom z grantu vstupné? Predávať na charitatívnom podujatí výrobky, pričom materiál na ich výrobu bol zakúpený z grantu? Alebo predávať knihy, ktorých tlač bola hradená z grantu? Je to ok?

Podporené projekty musia byť neziskové. Nepodporujeme podnikateľské aktivity. Ak napr. organizujete koncert a vaše výdavky sú vyššie ako získané príjmy, je možné vyberať symbolické vstupné na pokrytie straty. V tom prípade by ste mali vypracovať podrobný celkový rozpočet projektu vrátane príjmov a výdavkov. Celková bilancia po započítaní vstupného je buď strata alebo 0.

Knihy, ktorých tlač bola plne hradená z grantu nie je možné predávať. Mali by slúžiť na verejnoprospešný účel a mali by byť darované vopred určeným subjektom. Ak dá autor vytlačiť 300 kníh a grant pokryje len tlač 150 ks, v tom prípade zvyšných 150 ks môže byť predávaných. Je vhodnejšie predaj úplne oddeliť od aktivít projektu.

V prípade, že získate grant na materiál a výrobky z neho chcete predávať napr. na charitatívnom podujatí alebo Vianočnom mestečku, môžete, ak výťažok z predaja pôjde na konkrétny vopred dohodnutý verejnoprospešný účel organizácie (napr. na Detskú linku záchrany, Hospic, Krízové stredisko pre deti, arteterapiu v Detskom domove). Už samotný charakter organizácie si vyžaduje použiť takto získané prostriedky na verejnoprospešný účel. Organizácia by mala mať v prípade takéhoto predaja povolenú verejnú zbierku.

B.23 Čo je to povinná konzultácia?

Konzultácia každého predkladaného projektu je povinná, s výnimkou programu Mladí nitrianski filantropi. Povinná konzultácia sa vzťahuje na vyplnený online formulár žiadosti o grant. Konzultácia projektu je možná najneskôr 2,5 dňa pred termínom uzávierky s programovým manažérom nadácie vo vopred dohodnutom termíne.

B.24 Kedy dostanem peniaze na projekt?

Peniaze dostane do 14 dní po podpise grantovej zmluvy s nadáciou. Reálne to býva v kratšej lehote. Každá výzva má zverejnený svoj časový harmonogram.

B.25 Ako kontrolujeme použitie peňazí na podporené projekty?

Na základe obsahovej a finančnej správy, účtovných dokladov, fotodokumentácie a osobnej návštevy na projekte alebo akcii.