logo
Máte radi Nitru? My nepýtame, ale ponúkame partnerstvo
Podporte dobré nápady v našom meste prostredníctvom
Klubu darcov alebo venovaním 2% a sami rozhodnete, čo je pre Nitru najlepšie.
Darovať
2%

Program v roku 2014

Vďaka figúrkam vzniklo 52 nápadov v kraji

23. 10. 2014 v OC Centro Nitra odovzdala Nitrianska komunitná nadácia (NKN) posledných 7 umeleckých figúrok firemným partnerom programu Aby ľudia ľuďom pomáhali. V 8. ročníku si grantové šeky prevzalo 7 projektov zameraných na bezpečnosť, environmentálne aktivity a prácu s deťmi a mládežou v hodnote 5 700 €. Podujatie slávnostne otvorila OZ Bubnová show a Prvá škola samby na Slovensku CAMPANA BATUCADA.

Partneri programu Aby ľudia ľuďom pomáhali:

  • OC CENTRO Nitra
  • Giesecke & Devrient Slovakia, s.r.o.
  • Granvia, a.s.
  • Západoslovenská energetika, člen skupiny E.ON
  • ALL MONT spol. s r. o.
  • Nitrianska teplárenská spoločnosť - NTS, a. s.
  • Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 

NKN napomáha k filantropii a spoločenskej zodpovednosti firiem pôsobiacich na území nitrianskeho kraja. Spolu s partnermi podporila 52 nápadov. Pomoc zapojených firiem nie je len finančná. Je najmä o dôvere a podpore, akú si aktívni dobrovoľníci v našom kraji zaslúžia. Tešíme sa, že môžeme spájať ľudí s rovnakými hodnotami a prispievať ku skvalitňovaniu života v našom kraji," hovorí Petra Hadžová, PR manažérka NKN.

Čo nás čaká v roku 2015

V programe Aby ľudia ľuďom pomáhali chce NKN aj naďalej podporovať firemnú filantropiu a pokračovať v sieťovaní zodpovedných a úspešných korporácií, ktoré pôsobia na území nitrianskeho kraja. Od roku 2015 kladie dôraz na spájanie filantropie a environmentálnych aktivít. Symbolom programu sa namiesto umeleckej figúrky stane živý strom a výsledkom spolupráce bude vznik „novej filantropickej záhrady“, ktorá bude súčasťou verejného Parku pod Borinou v Nitre. „Výťažok z kúpy stromov použijeme na rozvoj verejnoprospešných organizácií z Nitrianskeho kraja. Veríme, že spolu s partnermi sa nám podarí pokračovať meniť zmysluplné nápady na konkrétne dobré skutky v prospech nás všetkých,“ dodáva Hadžová.

Bilancia programu Aby ľudia ľuďom pomáhali (2007 – 2014)

Hlavnou myšlienkou programu bolo prepojiť filantropiu s umením a podporiť zmysluplné nápady v nitrianskom kraji. 27 firemných partnerov Nitrianskej komunitnej nadácie podporilo za 8 rokov existencie programu 52 verejnoprospešných aktivít v Nitrianskom kraji za takmer 50 000 €. 178 detí z umeleckých škôl, študenti UKF v Nitre a umelci pripravili viac ako 1 000 návrhov figúrok. V Nitrianskom kraji sa nachádza celkom 59 spracovaných umeleckých objektov – figúrok. Tie sú súčasťou interiérov zapojených partnerov, v školách, obchodných centrách alebo priamo u podporených organizácií.

Podporené projekty 2014

7 firemných partnerov podporilo 7 projektov zameraných na bezpečnosť, environmentálne aktivity a prácu s deťmi a mládežou v hodnote 5 700 €. Všetky podporené projekty sú verejnoprospešné s vysokým podielom dobrovoľníckej práce.

V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH

Predkladateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta Stredoeurópskych Štúdií

Aktívni pedagógovia a študenti chcú interaktívne viesť ku zdraviu deti predškolského veku v materských školách v Nitre. Zorganizujú tvorivé aktivity a vytvoria vzorové pracovné listy vedúce k podpore zdravia. Naplánované sú pohybové aktivity na rozvoj kondičných a koordinačných schopností detí (pohyb a hry v prírode), interaktívne aktivity smerujúce k zdravej výžive (Deň ovocia, Deň zdravia, Deň liečiviek) a práca so vzorovými pracovnými listami s tematikou zdravia a zameraním na rozvoj reči, logiky, grafomotorických schopností a jemnej motoriky.

Udelený grant: 700 €

Podporovateľ: Západoslovenská energetika, člen skupiny E.ON, a.s.

RODINA DO ŠKOLY

Predkladateľ: Základná škola Benkova, Nitra

Žiaci s výnimočným inteligenčným nadaním a ich rodičia a pedagógovia na ZŠ Benkova sa môžu vďaka školským workshopom pravidelne stretávať a posilňovať vzťahy.  Ambíciou predkladateľov je posunúť vzťah škola a rodina do postavenia partnerov. Usporiadajú pravidelné tvorivé dielne pre 333 žiakov zamerané na rozvoj vzťahov v oblasti športu, výtvarného umenia, tanca a spoločnej práce na logických úlohách. Projekt je výnimočný nielen svojím zameraním, ale hlavne spôsobom pracovania s myšlienkou spolupráce a jej napĺňania.

Udelený grant: 800 €

Podporovateľ: Giesecke & Devrient Slovakia, s. r. o.

BEZPEČNE DO ŠKOLY I DOMOV

Predkladateľ: Základná škola, Komárno 

Bezpečné správanie žiakov a detí na cestných komunikáciách v okolí Základnej školy v Komárne sa zlepší. V rámci dopravnej výchovy, ktorá patrí medzi prierezové témy v škole, vytvoria pedagógovia jednoduché dopravné ihrisko priamo v areáli školy s pevne namaľovanými čiarami ciest a chodníkov, prenosnými dopravnými značkami, bicyklami, kolobežkami a potrebným príslušenstvom pre cyklistov. Využitím IKT techniky vytvoria e - testy, puzzle a i - cvičenia na utvrdenie poznatkov o dopravných značkách, dopravných predpisoch, situáciách na križovatkách, a tým zmodernizujú a zatraktívnia výučbu dopravnej výchovy. Dopravné ihrisko bude využívané nielen samotnými žiakmi, ale aj pri spoločných aktivitách detí z materských škôl, rodičov a starých rodičov popoludní

Udelený grant: 800 €

Podporovateľ: Granvia, a. s.

SPOLU SA HRAVO UČÍME O PRÍRODE V PRÍRODE

Predkladateľ: Lucia Mitanová, Sibyla Lopošová, Ingrid Lukáčová

Deti z MŠ Topoľová a DSS Socia v Nitre na Chrenovej sa budú interaktívne a praktiky vzdelávať v ochrane životného prostredia. Vybudovaním triedy vonku chcú skultúrniť školský dvor a premeniť nepoužívané zarastené pieskovisko na pódium. Deti sa na ňom prostredníctvom hry naučia ako chrániť vodné zdroje, ovzdušie, prírodu a čo robiť s odpadmi. Upratovanie okolia škôlky bude oslavou Dňa zeme. Súčasťou aktivít je tiež spoločné vystúpenie s deťmi z DSS Socia, čím sa prehĺbia priateľstvá medzi zdravými deťmi a deťmi s postihnutím. Pódium a trieda vonku bude využívané na tvorivé aktivity, vystúpenia a náučné hry počas celého roka.

Udelený grant: 900 €

Podporovateľ: Nitrianska teplárenská spoločnosť - NTS, a.s.

HURÁ MÁME SNOEZELEN

Predkladateľ: Spojená škola internátna a praktická škola v Nitre

Realizáciou SNOEZELEN miestnosti so špecializovaným vybavením sa vytvorí v škole pre žiakov a pedagógov nové prostredie pre voľnočasové aktivity, oddych, stimuláciu, regeneráciu. V škole vznikne pevné miesto pre budovanie psychosociálnej klímy, fyzioterapie, psychomotorickej terapie, ergoterapie a muzikoterapie. So zdravými veľkými kamarátmi z gymnázia (študenti, ktorí absolvujú sociálno-psychologický výcvik) sa deti zo Spojenej školy stretávajú v rámci ich exkurzií. Projekt umožní študentom aktívne fungovať s deťmi s postihnutím a vyskúšať si multisenzorickú miestnosť na báze nedirektívneho prístupu.

Udelený grant: 800 €

Podporovateľ: Nitrianske komunálne služby, s. r. o.

Spoznávanie histórie na miestach dejinných udalostí

Predkladateľ: Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja LEUSTACH 

Cieľom projektu je objavnou, zábavnou a aktívnou formou priblížiť históriu širokej verejnosti a deťom priamo na mieste, v ktorom sa odohrávali reálne historické udalosti na hrade Hrušov. Návštevníci hradu, rodiny s deťmi a školské výlety budú môcť hravou a objavnou formou prejsť cestu po hrade s papierovým sprievodcom, v ktorom je vyznačených 15 informačných tabúľ a naznačená odporúčaná trasa pre spoznávanie histórie. Takouto formou rodiny s deťmi, ale aj jednotlivci získajú nové a nezabudnuteľné informácie.

Udelený grant: 850 €

Podporovateľ: ALL MONT spol. s r. o.

VIANOČNÝ BAZÁR SLNIEČKA

Predkladateľ: Centrum Slniečko, n.o. 

Vianočný bazár Slniečka bude slávnostným vyvrcholením každoročne prebiehajúcej kampane s názvom „Bez modrín“ a celoslovenskej zbierky na podporu prevencie týrania a zneužívania detí. Počas tohto dňa v OC Centro Nitra vystúpia viacerí slovenskí umelci a základné či umelecké školy. 3. ročník Vianočného bazára Slniečka napomôže k zvyšovaniu informovanosti verejnosti o zneužívaní a týraní detí. 

Udelený grant: 700 €

Podporovateľ: OC CENTRO Nitra