logo
Máte radi Nitru? My nepýtame, ale ponúkame partnerstvo
Podporte dobré nápady v našom meste prostredníctvom
Klubu darcov alebo venovaním 2% a sami rozhodnete, čo je pre Nitru najlepšie.
Darovať
2%

Otvorený grantový program

Cieľom programu je podporovať rôznorodé kreatívne nápady a verejnoprospešné aktivity, ktoré prispejú ku skvalitneniu života v komunite, vychádzajú z potrieb a záujmov jej obyvateľov a prinášajú im úžitok. 

OBLASTI PODPORY GRANTOVÉHO PROGRAMU

 •       zdravie
 •       sociálna pomoc
 •       vzdelávanie
 •       ochrana ľudských práv
 •       životné prostredie
 •       kultúra
 •       šport...

GEOGRAFICKÝ ZÁBER: Okres Nitra

TERMÍN UZÁVIERKY: Aktuálne uzávierky

O PODPORU SA MÔŽU UCHÁDZAŤ  

 • Organizácie s právnou subjektivitou – so sídlom v meste Nitra, ktorých predkladané projekty sa bezprostredne dotýkajú verejnoprospešných aktivít realizovaných v rámci mesta Nitra. Organizácie môžu mať nasledovnú právnu formu:  nadácie, občianske združenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, iné verejnoprospešné organizácie nezriadené za účelom podnikania, účelové zariadenia cirkví, štátne, samosprávne alebo mestské rozpočtové alebo príspevkové organizácie.
 • Neformálne skupiny občanov (min. 3 osoby v jednej skupine), ktorí sú obyvatelia mesta Nitra a ktorých predkladané projekty sa bezprostredne dotýkajú verejnoprospešných aktivít realizovaných v rámci mesta Nitra.
 • Organizácie / Neformálne skupiny občanov (min. 3 osoby v jednej skupine), ktorých predkladané projekty sa bezprostredne dotýkajú verejnoprospešných aktivít realizovaných v rámci mesta Nitra a v rámci okresu Nitra.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY PROGRAMU

 • Projekt má byť neziskový, s aktívnym zapojením dobrovoľníkov.
 • Projekt má slúžiť širšej komunite ľudí a mať dlhodobý prínos pre cieľovú skupinu.
 • Žiadateľ musí k termínu uzávierky zaslať elektronicky kompletne vyplnený on-line formulár žiadosti o grant .
 • Projekty môžu byť realizované od marca do septembra daného roku.
 • Najvyššia žiadaná suma od NKN je 1 000 €.
 • Predkladaný projekt musí mať spolufinancovanie 10% nákladov z celkového rozpočtu projektu z iných zdrojov. Forma spoluúčasti môže byť finančná, alebo nefinančná (dobrovoľnícka práca, darovaný materiál alebo služba, využívanie zapožičaného technického zariadenia).
 • Grant nie je možné udeliť žiadateľovi, ktorý má neukončený a zatiaľ nezúčtovaný projekt z predchádzajúcich grantových kôl.
 • Z programu nie je možné podporiť projekty, ktorých realizácia začala pred podpisom zmluvy.

Oprávnené náklady programu:

 • honoráre expertov (treba priložiť životopis)
 • príspevok na ubytovanie, stravu a občerstvenie (max. do výšky 350 €) v prípade, ak to má priamu súvislosť s aktivitami predkladaného projektu
 • vecné odmeny do súťaží (max. 200 €)
 • nákup špecializovaného softvéru len v odôvodnených prípadoch, napr. ak sa bude dlhodobo využívať ako didaktická pomôcka
 • cestovné (vrátane nákupu pohonných hmôt, max. do výšky 200 €), ak to má priamy súvis s realizovanými aktivitami projektu
 • iné materiálne a organizačné náklady priamo súvisiace s realizáciou a propagáciou projektu

Z programu sa nedajú hradiť:

 • náklady na aktivity vykonané pred podpisom zmluvy
 • mzdy
 • ostatné režijné náklady (komunikačné náklady, nájom kancelárie,...)
 • náklady, ktoré nesúvisia priamo s realizáciou projektu
 • leasing, iný dlhodobý prenájom
 • finančné odmeny v rámci súťaží
 • bankové poplatky

KRITÉRIÁ POSUDZOVANIA PROJEKTOV

Projekty budú posudzované a vyberané podľa nasledovných kritérií:

 • nápaditosť, originalita
 • prospešnosť pre komunitu (popísaný konkrétny výsledok a dopad aktivít projektu na cieľovú skupinu)
 • zapojenie dobrovoľníkov do realizácie projektu
 • jasne a reálne určené ciele, aktivity a časový plán (projekt jasne opisuje, čo chce predkladateľ dosiahnuť a akou formou, aktivitami sa chce k výsledku dopracovať)
 • jasne a reálne stanovený rozpočet (finančne efektívny rozpočet má priamu súvislosť s aktivitami projektu)
 • podiel iných zdrojov (schopnosť získať finančné a materiálne zdroje na projekt z miestnych zdrojov)
 • dlhodobý prínos projektu z hľadiska predmetnej témy

O pridelení grantov rozhoduje Správna rada Nitrianskej komunitnej nadácie, ktorá je zložená z expertov z rôznych oblastí spoločenského života.

KONZULTÁCIE A UZÁVIERKA

Každý projekt = vyplnený on-line formulár žiadosti o grant, musí byť pred predložením konzultovaný. Projekty môžete konzultovať najneskôr do dvoch dní pred uzávierkou s programovou manažérkou Evou Vargovou evargova@nkn.sk.

Nekonzultované projekty budú vyradené z hodnotiaceho procesu!
V prípade osobnej konzultácie je potrebné dohodnúť si vopred termín. Bližšie informácie a termíny konzultácie si môžete dohodnúť na: 

Andrea Hugáňová – 037 741 4345,  evargova@nkn.sk

ADRESA: Nitrianska komunitná nadácia, Farská 5, 949 01 Nitra 

K termínu uzávierky musí žiadateľ predložiť:

- kompletne vyplnený on-line formulár žiadosti o grant

- s naskenovaným podpisom k súhlasu o spracovaní osobných údajov

- s naskenovaným podpisom k čestnému prehláseniu

- a povinnými prílohami iba v elektronickom systéme do 29. 02. 2016 do polnoci. 

ZMLUVNÉ PODMIENKY PO ZÍSKANÍ GRANTU

Po pridelení grantu podpisuje predkladateľ projektu (v prípade organizácie štatutárny zástupca) zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej sa zaviaže k schválenému čerpaniu grantových prostriedkov.
V zmluve sa tiež stanoví doba realizácie a ukončenia projektu vrátane predloženia záverečnej správy a vyúčtovania. Schválený finančný príspevok bude poukázaný v dvoch splátkach. Po podpise zmluvy obdrží predkladateľ projektu 70% z pridelenej sumy grantu. 30% je zálohových a budú vyplatené po vyúčtovaní celého projektu, t.j. 100% sumy pridelenej v grante.