Skip to main content

Spoznajme sa

Termín zverejnenia výzvy:

3.5.2023

Termín uzávierky:

9.6.2023

Cieľom grantového programu „Spoznajme sa“ je podporiť sociálnu súdržnosť a inklúziu komunít žijúcich v meste Nitra, ako aj zvýšiť občiansku participáciu skupín občanov ohrozených sociálnym vylúčením, najmä ukrajinských odídencov.

V grantovom programe bolo v roku 2023 podporených 21 projektov v celkovej sume 50 666 eur. Podporené projekty sú zamerané najmä na:

  • Organizovanie komunitných kultúrnych a spoločenských programov/podujatí pre deti, mladých ľudí a dospelých, s cieľom vzájomného spoznávania sa a podpory sociálnej inklúzie zraniteľných skupín na lokálnej úrovni;
  • Organizovanie programov a podujatí s aktívnym zapojením skupín občanov ohrozených sociálnym vylúčením;
  • Jazykové kurzy slovenského jazyka pre deti a dospelých spojené s interkultúrnym učením;
  • Programy na prepájanie školy s komunitou zamerané na podporu inkluzívnych voľnočasových a vzdelávacích aktivít pre deti, mládež a ich rodičov, realizovaných počas vyučovania aj vo voľnom čase (workshopy, prednášky, víkendové vzdelávacie pobyty, letné školy...)

Do programu sa mohli zapojiť:

  • Neziskové organizácie (najmä MVO a iné verejno-prospešné organizácie nezriadené za účelom podnikania)
  • Neformálne skupiny občanov (min. 3 osoby v jednej skupine, min. 1 osoba staršia ako 18 rokov)

Projekty podporené v roku 2023 nájdete v anotáciách TU.

Partnermi programu sú Mesto NitraUNICEF.

Partneri programu

Povedali o programe

“Podpora programu “Spoznajme sa”, zameraného na financovanie projektov v oblasti inklúzie a sociálnej súdržnosti, je dôležitým krokom k zbližovaniu komunít v meste Nitra. Dúfame, že prostredníctvom tohto partnerstva posilníme slovenské a ukrajinské komunity, aby spoločne pracovali na vytvorení budúcnosti, v ktorej bude mať každé dieťa možnosť naplno rozvinúť svoj potenciál bez ohľadu na svoj pôvod alebo okolnosti.”

Michaela Bauer
koordinátorka UNICEF na Slovensku

top