Skip to main content

Pracovníci Nitrianskej komunitnej nadácie

Ľubica Lachká

Správkyňa nadácie

Ľubica Lachká
Ako členka občianskeho združenia Nitrianska komunitná iniciatíva sa podieľala na založení nadácie. Je štatutárnou zástupkyňou nadácie. Zodpovedá najmä za oblasť rozvoja miestnej filantropie - spoluprácu s miestnymi darcami. Zastupuje nadáciu v rámci Asociácie komunitných nadácií.
  • 0911 247 945

  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Eva Vargová

Programová manažérka

Ľubica Lachká

Je zodpovedná za manažovanie grantových programov nadácie. Má na starosti konzultovanie projektov, kontrolu záverečných obsahových správ. Zabezpečuje komunikáciu s grantistami a informuje verejnosť o podporených projektoch.

  • 0915 972 861

  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Petra Veľká Hadžová

Špecialista pre komunikáciu

Ľubica Lachká

Zabezpečuje internú a externú komunikáciu nadácie.

  • 0911 139 660

  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Natália Zákopčanová

PR manažérka - aktuálne na materskej dovolenke

Ľubica Lachká
Zodpovedá za vzťahy s verejnosťou. Monitoruje podporené projekty. Propaguje nadáciu a projekty prostredníctvom médií, webu, facebooku a informačného newslettru nadácie. Stará sa o chod webovej stránky nadácie. Organizuje a zabezpečuje podujatia nadácie.
  • 0907 560 757

  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Správna rada Nitrianskej komunitnej nadácie

Správna rada je najvyšším orgánom nadácie. Rozhoduje o kľúčových krokoch nadácie. Schvaľuje rozpočet, strategický plán, rozhoduje o podporených projektoch a použití majetku nadácie.

V súčasnosti má správna rada týchto členov:

Daniela Gundová

predsedníčka správnej rady

Riaditeľka Krajského osvetového strediska v Nitre

Ivona Fraňová

členka správnej rady

koordinátorka integrácie cudzincov na MsÚ v Nitre

Ivan Gontko

člen správnej rady
Herec Starého divadla v Nitre

Nikoleta Kováčová

členka správnej rady

Novinárka

Dominika Hlavinová Tekeliová

členka správnej rady

členka Výboru mestskej časti Klokočina

Miloslav Špoták

člen správnej rady

Viceprimátor mesta Nitra

Imrich Jakab

člen správnej rady

Vysokoškolský pedagóg

Alena Scheller

členka správnej rady

dobrovoľníčka centra COMIN

Marta Rácová

členka správnej rady

Predsedníčka Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre školstvo, mládež a vzdelávanie 

Martina Dubaiová

členka správnej rady

Poslankyňa Mestského zastupiteľstva MsÚ v Nitre

Ivana Boboňová

členka správnej rady

Vysokoškolská pedagogička a členka predsedníctva Nitrianskej krajskej rady mládeže

Denisa Branikovičová

členka správnej rady

Poslankyňa Mestského zastupiteľstva MsÚ v Nitre


ČLENOVIA KOMISIÍ PRI SPRÁVNEJ RADE

Grantová komisia – Daniela Gundová, Ivona Fraňová, Ivan Gontko
Investičná komisia – Bronislav Tomka, Milan Hošek (externý expert)

Dozorná rada Nitrianskej komunitnej nadácie

Dozorná rada nadácie dohliada na činnosť nadácie, kontroluje najmä vedenie účtovníctva, skúma a schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu nadácie. Jej členmi sú:

Ing. Silvia Hrozenská

predseda dozornej rady

Vedúca oddelenia pre medzinárodné vzťahy na UKF v Nitre, má dlhoročné skúsenosti s prípravou projektov zo štrukturálnych fondov EU a medzinárodných projektov.

Ing. Milan Hošek PhD.

člen dozornej rady
Má 18 ročnú prax na slovenskom kapitálovom trhu a na zahraničných trhoch USA a EÚ, zároveň je podpredsedom občianskeho združenia Ochranné spoločenstvo minoritných akcionárov - OSMA, ktoré sa venuje právam menšinových akcionárov.

Ing. Martina Gregušová

členka dozornej rady
Je projektová manažérka pre štrukturálne fondy EÚ na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.
top