logo
Máte radi Nitru? My nepýtame, ale ponúkame partnerstvo
Podporte dobré nápady v našom meste prostredníctvom
Klubu darcov alebo venovaním 2% a sami rozhodnete, čo je pre Nitru najlepšie.
Darovať
2%

Dobročinný odkaz v závete

Aj Alfred Nobel bol zástancom názoru, že najkrajší pocit pre človeka je, keď môže pomôcť iným. Jeho posledná vôľa patrí nepochybne k najznámejším na svete. Veľkú časť majetku odkázal do fondu, ktorého úroky sú dodnes rozdeľované ako ceny ľuďom, ktorí v uplynulom roku znamenali pre ľudstvo najväčší prínos - učinili najväčšie objavy na poli fyziky, chémie, fyziológie či lekárstve, literatúre a svetového mieru.

Slovenská legislatíva umožňuje každému občanovi rozhodnúť počas jeho života, kto a čo bude po ňom dediť. 
Nitrianska komunitná nadácia ponúka takúto možnosť tým, ktorí by chceli odkázať svoj majetok alebo jeho časť nadácii alebo na podporu tém, ktorým sa nadácia venuje. V závete môžete odkázať hnuteľný aj nehnuteľný majetok, napríklad dom, byt, umelecké diela, autorské práva či peniaze.

Závet môžete spísať tromi spôsobmi:

1.      Vlastnoručný závet

Vlastnoručný závet musí poručiteľ celý vlastnou rukou napísať, uviesť deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný a na konci podpísať.

2.      Závet zriadený v inej písomnej forme

Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou,  môže byť zriadený v inej písomnej forme – a to napísaný na počítači, písacím strojom, iným mechanickým spôsobom alebo ho môže napísať vlastnou rukou iná osoba.

3.      Závet spísaný vo forme notárskej zápisnice

Poručiteľ môže zriadiť závet vo forme notárskej zápisnice. Notársku zápisnicu  môže spísať ktorýkoľvek notár.

Každý závet musí obsahovať:

1/ údaje o poručiteľovi - meno, priezvisko, dátum narodenia, prípadne rodné číslo, trvalé bydlisko,

2/ údaje o závetných dedičoch - meno, priezvisko, dátum narodenia, prípadne rodné číslo, trvalé bydlisko,

3/ určenie vecí a práv, ktoré majú závetným dedičom pripadnúť alebo určenie podielov z dedičstva, ktoré majú dedičia nadobudnúť; ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké,

4/ deň, mesiac a rok, kedy bol závet podpísaný,

5/ vlastnoručný podpis poručiteľa. 

Viac informácií nájdete na www.zavety.sk.

Ak ste uvažovali o odkázaní svojho majetku pre NItriansku komunitnú nadáciu, prosím kontaktujte nás.