Skip to main content

Aby ľudia ľuďom pomáhali 2021 - výzva

Program podpory: Aby ľudia ľuďom pomáhali


V spolupráci s partnermi vyhlasujeme výzvu na predkladanie žiadostí o grant v 15. ročníku grantového programu ABY ĽUDIA ĽUĎOM POMÁHALI.

PODPORA KULTÚRY

V grantovom programe Aby ľudia ľuďom pomáhali 2021 budú podporené subjekty nezriaďovanej kultúry (neziskové mimovládne organizácie), ktoré prinášajú umenie a kultúru širokej verejnosti v meste Nitra. „Uvedomujeme si, že práve nezriaďovaná kultúra mala počas  pandémie COVID-19 limitovaný prístup k finančnej pomoci a obmedzený prístup k vykonávaniu svojej činnosti. Preto sme sa tento rok rozhodli v programe Aby ľudia ľuďom pomáhali podporiť práve túto oblasť“, hovorí Ľubica Lachká – správkyňa Nitrianskej komunitnej nadácie.

Oprávnené oblasti podpory sú nasledovné:

  • programový rozvoj subjektov nezriaďovanej kultúry v súlade s ich poslaním astratégiou (napr. strategické plánovanie, teambuilding, posilnenie dlhodobých programov, rozvoj inovatívnych programov organizácie, ktoré aplikujú nové metódy a postupy v práci s cieľovou skupinou ...)
  • posilnenie kapacity organizácií (napr. vzdelávanie pracovníkov, mzdy pracovníkov vrámci realizovaných inovatívnych programov, materiálne zabezpečenie dlhodobého charakteru,...)

Grant nie je určený na zaistenie krátkodobých aktivít, ale zaručuje dlhodobý a systematický rozvoj organizácie.

Maximálna výška podpory je 3 000 Eur na jeden projekt.

O grant môžu požiadať subjekty nezriaďovanej kultúry (neziskové mimovládne organizácie) so sídlom v meste Nitra alebo aktivitami realizovanými v meste Nitra s minimálne 3 ročnou pôsobnosťou a viditeľnými výsledkami činnosti. Organizácie môžu mať nasledovnú právnu formu: nadácie, občianske združenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby.


ČASOVÝ HARMONOGRAM GRANTOVÉHO PROGRAMU:

Termín uzávierky: 31. 8. 2021 do polnoci

Zverejnenie výsledkov: do 14. 9. 2021 (na www.nkn.sk)

Realizácia projektov: od 20. 9. 2021 do 31. 5. 2022

Vyúčtovanie projektov: do 15. 6. 2022

Všetky potrebné informácie k predkladaniu projektov sú dostupné v grantovej výzve tu https://nkn.sk/images/dokumenty/grantove-vyzvy/vyzva-allp-2021.pdf

Info o programe - https://nkn.sk/nase-programy/aby-ludia-ludom-pomahali

top