Skip to main content

Vedecký skok do prázdnin

Program podpory: Syncreon pomáha Nitre


V dňoch 27. a 28. júna 2022 sme sa boli pozrieť na realizáciu projektu s názvom „Vedecký dotyk prírody“, ktorý bol podporený v grantovom programe Syncreon pomáha Nitre 2022.

V rámci projektu jeho autori – „OZ VAU – Viac ako učenie“ zrealizovali pre deti z materských škôl a žiakov 1. stupňa základných škôl v Nitre VEDECKÝ SKOK DO PRÁZDNIN. Počas dvoch dní sa tohto podujatia zúčastnilo takmer 600 detí.

Hlavným cieľom oboch dní bolo pripraviť pre deti a žiakov množstvo zážitkov, prostredníctvom ktorých sa na chvíľu stali mladými vedcami a vlastnou aktívnou činnosťou sa spolupodieľali na získavaní nových vedomostí, zručností návykov a postojov.

Odborníci z rôznych katedier Fakulty prírodných vied a informatiky si pre nich pripravili zaujímavé ukážky z jednotlivých oblastí, ktoré boli prispôsobené deťom daného veku. Tie tak mali možnosť objavovať čaro prírodných vied veľmi zaujímavým a pútavým spôsobom.

„Zmena nepriaznivého stavu životného prostredia si vyžaduje zmeny v zmýšľaní a v konaní ľudí, ktorí v tomto životnom prostredí žijú. Ak chceme mať zodpovedných občanov so záujmom o environmentálne problémy, ktorí sa budú angažovať v prospech ochrany a obnovy životného prostredia, je potrebné ich k tomuto viesť od ich útleho detstva. Našim zámerom je využiť potenciál vedeckých poznatkov pre výchovu a vzdelávanie detí v prírode, o prírode a pre prírodu“, vysvetlila cieľ projektu Ľubomíra Valovičová z OZ VAU.

Kľúčovú úlohu tu mali predmety ako Environmentalistika, Ekológia, Geografia, Gemológia, Biológia, Fyzika, Matematika a Informatika.

Pre deti bolo vytvorených až 25 stanovíšť, kde mohli odhaľovať tajomstvá prírody a prírodných vied, spoznávať úlohy vedca a jeho práce, jednoducho skúmať prírodu a jej zložky cez experimentovanie, pozorovanie, meranie, simulácie a hry.
Realizátori projektu sa deťom hravou formou snažili ukázať negatívne vplyvy činnosti človeka na prírodu a zároveň priblížiť jednoduché riešenia na pomoc prírode, pričom deti mali možnosť uvedomovať si hodnoty života človeka, ale aj všetkých živých organizmov na Zemi.

Po absolvovaní všetkých stanovíšť a zozbieraní nálepiek si za odmenu deti mohli vyrobiť svoj vlastný jedinečný vedecký certifikát s otlačkom prstu. 

A my musíme skonštatovať, že realizátori projektu odviedli skutočne skvelú prácu, vďaka ktorej sme aj my – „dospeláci“ zistili, že veda naozaj nie je nudná, keď je podaná tým správnym spôsobom winksmilesmile 

             

top