Skip to main content

Technika prakticky, učme sa svojimi rukami

Program podpory: Inovatívne s Foxconnom


Vďaka programu Inovatívne s Foxconnom 2022 majú žiaci na ZŠ sv. Marka v Nitre novú učebňu techniky.

Cieľom projektu s názvom „Technika prakticky, učme sa svojimi rukami“ bolo vytvoriť v škole učebňu techniky - odbornú dielňu, v ktorej by žiaci realizovali praktickú zložku vyučovania techniky. Cieľom predmetu je spájať teoretické vedomosti s praktickými zručnosťami a podporovať tak manuálne zručnosti žiakov školy. Hlavnou cieľovou skupinou sú žiaci 2. stupňa ZŠ (110 žiakov) a žiaci 1. stupňa (120 žiakov), ktorí budú môcť po vyučovaní navštevovať praktický krúžok - Malý remeselník. Grant žiadali na kúpu 9 kusov pracovných stolov – ponkov.

No vytvoriť novú učebňu nie je len tak. Ako prvé objednali pracovné stoly od dodávateľa. Na samotnej realizácii projektu sa potom podieľal hlavne pán školník a pán učiteľ techniky. Žiaci deviateho ročníka pomáhali pri vypratávaní priestorov a pri skladaní a umiestňovaní pracovných stolov do učebne. Ostatné práce prebiehali nasledovne:
1. Pripravili priestory na stavebné úpravy (vypratanie).
2. Vo vybraných priestoroch školy zrealizovali stavebné úpravy (zbúranie priečky, vyrovnanie podlahových nerovností).

3. Miestnosť bola nanovo omietnutá a vymaľovaná.
4. Následne zakúpili novú PVC podlahovú krytinu vhodnú do technickej učebne.
5. Po potrebných stavebných úpravách, žiaci s pánom učiteľom a pánom školníkom skladali zakúpené pracovné stoly - ponky.
6. Stoly boli umiestnené do učebne techniky.
7. K pracovným stolom sa doplnili nástenné police, ktoré budú slúžiť na odkladanie potrebného materiálu alebo výrobkov. Výsledkom projektu je novozariadená učebňa v základnej škole, ktorá sa bude od začiatku školského roka 2022/2023 využívať na vyučovanie predmetu technika.

„Projekt hodnotíme z hľadiska naplnenia cieľov ako úspešný, pretože vďaka výzve NKN - Inovatívne s Foxconnom sa nám podarilo vytvoriť v škole učebňu, ktorá nám chýbala pre plnohodnotné vyučovanie predmetu technika. Od nového školského roka tak vo vyučovacom procese nastane veľká zmena, pretože hodiny techniky sa budú realizovať hlavne prakticky v špecializovanej učebni. Najväčší prínos projektu vidíme v tom, že žiakom môžeme ponúknuť možnosť získavať základné praktické, remeselné zručnosti a pripravovať ich na budúce povolania. Za prínosné považujeme tiež budovanie pozitívneho vzťahu k spolupráci a pracovným činnostiam“, zhodnotili realizátori projektu.

   

top