Skip to main content

Strecha pre váš nápad 2022 - výzva

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s firemným partnerom BMI Slovensko, s.r.o., po minuloročnej prestávke vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant v programe „Strecha pre Váš nápad 2022“.

Finančná podpora v rámci grantového programu je zameraná predovšetkým na základné školy v Nitrianskom kraji.

Z dôvodu pandemickej situácie sme program Strecha pre váš nápad v minulom roku nerealizovali. Finančné prostriedky z roku 2021 budú však kumulované a poslúžia na podporu projektov v tomto roku. 

Cieľom grantového programu je podporovať rôznorodé verejnoprospešné, dobrovoľnícke aktivity a kreatívne nápady v základných školách, ktoré prispejú ku skvalitneniu života v školskom prostredí, vychádzajú z potrieb a záujmov žiakov a učiteľov a prinášajú im úžitok. Program aktivizuje žiakov a učiteľov, aby sami identifikovali, čo im v škole chýba, čo by chceli zlepšiť v školskom prostredí.

Podporované budú projekty, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality života v školskom prostredí, a ktoré rozvíjajú aktívnu spoluprácu medzi učiteľmi a žiakmi v nasledovných oblastiach:

  • Udržateľnosť zdrojov, ochrana a tvorba životného prostredia – napr. vytvorenie/ revitalizácia oddychových exteriérových zón sdôrazom na rozvoj environmentálnych aspektov daných priestorov (napr. s dôrazom na podporu mikroklímy, zachovanie biodiverzity), zavádzanie kompostérov, podpora separovaného zberu, zážitkové  vzdelávanie detí, mládeže a širokej verejnosti v oblasti zodpovedného prístupu k životnému prostrediu so zameraním na aktívny prístup jednotlivca k tejto téme (napr. šetrenie zdrojmi energie, cirkulárna ekonomika, zero waste prístup, zdieľaná doprava, ekologické pestovanie,...)
  • Podpora vzdelávania - inovatívne formy vzdelávania, zážitkové neformálne vzdelávanie, ktoré prepája teóriu s praxou, vzdelávacie workshopy ...
  • Podpora a rozvoj telesnej kultúry - vytvorenie a revitalizácia športových zón pre pravidelné športové aktivity, realizácia športových podujatí ...

Geografický záber programu je Nitriansky kraj a maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 300 Eur.

Dôležité termíny programu:

VYHLÁSENIE VÝZVY: 19.09.2022
Termín uzávierky PREDKLADANIA PROJEKTOV:  14.10.2022 DO 24:00

Výber víťazných PROJEKTOV: 31.10.2022

REALIZÁCIA PROJEKTOV: 01.11.2022 - 30.06.2023

TERMÍN ODÚČTOVANIA  PROJEKTOV:  do 15.07.2023

Grantovú výzvu so všetkými informáciami a podmienkami nájdete na  https://www.nkn.sk/images/dokumenty/grantove-vyzvy/vyzva-spvn-2022.pdf

Informácie o programe - https://www.nkn.sk/nase-programy/strecha-pre-vas-napad

top