Skip to main content

Výsledky grantového programu Tu sme doma 2023

Program podpory: Tu sme doma


Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou Heineken Slovensko, a. s. podporila, v rámci grantového programu TU SME DOMA – Hurbanovo – zodpovedne k ľuďom a planéte 2023 jedenásť verejnoprospešných projektov celkovou sumou 32 579,50 eur.

TENTO ROK SA SPOLOČNOSŤ HEINEKEN SLOVENSKO ROZHODLA PRE DVE OBLASTI PODPORY.

V rámci prvej výzvy bolo podporených sedem projektov, zameraných na zelené témy z oblasti ochrany životného prostredia, sumou 22 682 eur. Cieľom tejto výzvy bolo podnietiť a podporiť vzájomnú spoluprácu aktívnych ľudí mesta Hurbanovo v oblasti ochrany životného prostredia, zlepšenia jeho kvality a udržateľnosti v troch základných témach – voda, znižovanie odpadov, znižovanie uhlíkovej stopy a zároveň podporiť rozvoj komunity v meste Hurbanovo.

Druhá výzva bola zameraná na podporu projektov z oblasti integrácie, inklúzie a diverzity a jej cieľom bolo podporiť sociálnu súdržnosť a integráciu občanov v Hurbanove, ako aj zvýšiť občiansku participáciu v oblasti organizovania kultúrnych a spoločenských aktivít, ktoré majú dosah na zlepšenie sociálnej inklúzie skupín ohrozených sociálnym vylúčením. Podporu získali štyri projekty v sume 9 897,50 eur.

Víťazné projekty vyberala hodnotiaca komisia, zložená zo zástupcov spoločnosti Heineken Slovensko, a.s. a zástupcov mesta Hurbanovo.

„Tohtoročné dve výzvy odzrkadľujú našu celosvetovú stratégiu trvalej udržateľnosti „Načapuj si lepší svet“ a zároveň reflektujú na najdôležitejšie a aktuálne potreby spoločnosti. Mesto Hurbanovo tak bude opäť bohatšie o pár krásnych projektov, ktoré pomôžu udržateľnejšiemu životu v tomto krásnom meste. Snažíme sa pozitívne vplývať a byť inšpiráciou spoločensky zodpovedného podnikania pre svoje okolie. Už 16. ročník nášho grantového programu je jasným signálom, že to myslíme vážne“, povedala Helena Windisch, manažérka korporátnych vzťahov Heineken Slovensko a. s..

Slávnostné odovzdávanie grantových šekov víťazným projektom sa uskutočnilo počas Hurbanovských kultúrnych dní 24. júna 2023 za prítomnosti zástupcov podporených projektov, zástupcu spoločnosti Heineken Slovensko a primátora mesta Hurbanovo.

Všetky podporené projekty a ich popis nájdete v anotáciách tu:

zelené projekty - https://nkn.sk/images/dokumenty/anotacie-podporenych-projektov/anotacie-tsd-2023-zelene-pred.pdf

inkluzívne projekty - https://nkn.sk/images/dokumenty/anotacie-podporenych-projektov/anotacie-tsd-2023-inkluzia-pred.pdf

  

top