logo
Máte radi Nitru? My nepýtame, ale ponúkame partnerstvo
Podporte dobré nápady v našom meste prostredníctvom
Klubu darcov alebo venovaním 2% a sami rozhodnete, čo je pre Nitru najlepšie.
Darovať
2%

Neziskovky

Zoznam organizácií podujatia

živá mapa – dobrovoľníci na ulici
________
KULTÚRA

Zelená Zebra je nezisková organizácia pôsobiaca v Nitre, ktorej hlavným cieľom je prezentovať neprofesionálne umenie mladých ľudí od 15 do 26 rokov. Umožňuje začínajúcim umelcom predstaviť sa verejnosti a sprostredkuje im tak prvý kontakt s publikom. Na podujatí ponúknu kúzelné omaľovánky.
www.fb.com/zelenazebra.nr

Fotogaléria Trafacka je zrekonštruovaná budova bývalej transformátorovej stanice a nový priestor pre fotografiu, ktorú založil nitriansky fotograf František Kolář. Ambíciou je poskytnúť výstavný priestor významným protagonistom fotografického umenia a otvoriť dvere súčasným talentom. Výstavy, kurzy, workshopy, semináre sú hlavným smerovaním fotogalérie. Na podujatie pripraví unikátnu fotostenu.
http://www.trafacka.sk/

OZ Umelecká spoločnosť Tambores je skupina interpretujúca rytmy slnečnej Brazílie. Bubenícka show s obrovskou dávkou energie, rytmu a radosti sa predstaví v hlavnom programe a "vybubnuje" oficiálne spustenie mapy.
http://tambores.sk/

BODG/2014 je neformálne združenie výtvarníčok, ktoré sa zaoberajú umeleckou tvorbou a prácou s deťmi a mládežou tak, aby v nich rozvíjali talent a lásku k umeniu. Na podujatí budú spoločne s návštevníkmi maľovať na veľké plátno.
https://www.facebook.com/groups/bodg2104/?fref=ts

___________
VZDELÁVANIE

PLF, oz (PiLambdaPhi) je občianske združenie zamerané na popularizáciu prírodných vied (fyz., mat., chem. bio.). Zväčša študenti robia medzi sebou prednášky, kto sa čím zaoberá a čím sa "špecializuje". Minulý rok robili workshop pre verejnosť,  kde ukazovali rôzne experimenty a robili exkurziu do IQ parku.

Univerzitné Vivárium SPU Nitra si za ciele kladie zabezpečenie ochrany a rehabilitácie chránených druhov plazov, zabezpečenie ich dočasného umiestnenia, zapojenie sa do vzdelávania a osvety. Na podujatí predvedú ukážky živých zvierat.
http://www.vivarium.estranky.sk/

Občianske združenie LABUŤ vzniklo z iniciatívy skupiny občanov z Malého Zálužia. Venuje sa zachovávaniu tradícií a duchovného dedičstva obce, ale tiež je jeho záujmom podieľať sa na riešení aktuálnych problémov, ktoré trápia malé obce vo všeobecnosti. Na podujatí predstavia ukážky vyšívania. 
https://www.facebook.com/pages/Občianske-združenie-LABUŤ/335509063232850?fref=ts

OZ Vrbina vzniklo z iniciatívy mládeže. Jej činnosť je zameraná na zachovávanie tradícií, divadelnícku činnosť, organizovanie súťaží v obci. Na podujatí pripravia WORKSHOP výroby bábik z krojov.
https://www.facebook.com/pages/OZ-Vrbina/1409816502579381
_______________
SOCIÁLNA OBLASŤ

Združenie Storm sa venuje primárnej a sekundárnej prevencii rizikového správania (drogy, rizikový sex, záškoláctvo, šikana, drobná kriminalita...) všetkých vekových skupín. Na podujatie si pripravili KVÍZY zamerané na prevenciu rizikového správania.
http://www.zdruzeniestorm.sk/

Starokatolícka cirkev na Slovensku kladie dôraz na život v jednotlivých farnostiach, ktoré sa majú prejavovať ako živé spoločenstvá, komunity. Zvlášť sa kladie dôraz na rodinu, ktorú považujú za základnú bunku farnosti a cirkvi. Na podujatí odprezentujú svoje charitatívne činnosti. 
http://www.slovenski-katolici.sk/index.php?lang=sk

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v Nitre sa snaží postupne napĺňať svoje hlavné motto: "aby každé dieťa malo rodinu". Činnosť s rodinami a deťmi je založená na rozvoji rodičovských zručností, poznaní potrieb a pocitov detí a ich bezpodmienečnom prijatí, rozvíjaní a spoznávaní, ako aj na úcte k biologickej rodine detí. Pozývajú na WORKSHOP maľovania srdiečok z tvrdého cesta.
http://www.usmev.sk/

Krajské stredisko ÚNSS Nitra poskytuje nevidiacim a slabozrakým ľuďom odborné služby kompenzujúce dôsledky ich zrakového postihnutia vrátane poskytovania sociálneho poradenstva, vykonávania sociálnej prevencie a sociálnej rehabilitácie. Na podujatí odprezentujú svoju činnosť.
http://www.nitra.unss.sk/

KREATÍV PLUS je zariadenie sociálnych služieb Klasov. Realizuje športové, kultúrne, spoločenské akcie, organizuje relaxačno-rehabilitačné aktivity a pobyty a mnoho ďalšieho. Na podujatí odprezentuje ručné práce klientov.
http://www.kreativklasov.sk/stranky/obcianske-zdruzenie.php

Centrum Slniečko poskytuje služby týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, obetiam domáceho násilia, obetiam šikanovania, sexuálnych útokov a znásilnenia a napomáhanie k účinnému a komplexnému riešeniu tejto problematiky. Pozývajú na
WORKSHOP s prvkami muzikoterapie.
http://www.centrumslniecko.sk/sk/

_____________

DETI A MLÁDEŽ

Informačné centrum mladých Levice sa zameriava sa na informovanie mladých ľudí o rôznych témach ako vzdelávanie, škola, vzťahy, rodina a pod. Zároveň poskytuje aj odborné poradenstvo a propaguje rôzne aktivity v ich okrese.
http://icm.sk/index.php/lv/

AIESEC Nitra je najväčšia medzinárodná študentmi riadená organizácia na svete. Rozvíja líderský potenciál u mladých ľudí a vedie ich k zodpovednému podnikaniu prostredníctvom zahraničných stáží v spolupráci s partnerskými spoločnosťami a organizáciami. Na podujatí porozprávajú o krajinách, v ktorých boli ich stážisti.
http://nr.aiesec.sk/

Rytiersky rád sv. Gorazda zabezpečuje voľnočasové aktivity pre deti i mládež, poskytuje prednášky, školenia ako i semináre, kladie dôraz na morálne hodnoty, potrebu rodiny, rešpektovanie ľudských práv. Na podujatie si pripravili súťaže a hry.
http://rytiersky-rad-sv-gorazda.infoblog.sk/

________
KOMUNITA

OZ Centrum pre rodinu Nitra podporuje harmonickú rodinu, postavenej na celoživotnom manželskom zväzku muža a ženy. Ich činnosť: voľnočasové aktivity pre celé rodiny, či ich členov, pobyty, charitatívne podujatia a zbierky, podujatia k sviatkom, stretávanie sa mamičiek na materskej dovolenke, duchovné obnovy, vzdelávanie. Na podujatí pripravia rôzne pohybové aktivity a súťaže.
http://www.centrumprerodinu.sk/cpr/

Bunka pre súčasnú kultúru (OZ tab_lab) je mobilná platforma primárne určená na prezentáciu súčasného umenia a kultúry vo verejnom priestore. Dáva možnosti pre uplatnenie formátov ako sú výstavy, performance, divadlo, filmové a videoartové projekcie, autorské prezentácie, viacúrovňové diskusie, čítačky, happeningy, eventy, ktoré sú prostriedkom komunikácie vo verejnom priestore o verejnom záujme. Pripravia WORKSHOP s možnosťami ako pracovať s verejným priestorom. 
http://www.projektbunka.sk/

Hidepark Nitra je projekt, ktorý funguje od roku 2010 a zastrešuje ho občianske združenie Triptych. Ide o živý park, ktorý sa cez leto premieňa na kultúrne centrum a miesto pre netradičné nápady, ktoré v meste Nitra nemali doteraz svoj priestor. V rámci podujatia pripravujú výstavu fotografií dokumentujúcu budovanie Hideparku.
http://www.hidepark.sk/
______

ENVIRO

ŠAĽA - TVOJE MESTO, o.z. tvoria Šaľania, ktorí sa aktívne zaujímajú o svoje okolie. Pri prechádzkach mestom si stále viac uvedomovali, že je v meste veľa vecí, ktoré už čas ničí a treba ich obnoviť. Začali zháňať materiál a ľudí, ktorí podobne zmýšľajú a založili občiansku skupinu. Na podujatí ponúknu hravé učenie o recyklácii. 
http://www.salatvojemesto.eu/index.php/sk/

OZ Campanula chce chrániť, tvoriť a rozvíjať prírodu, krajinu a životné prostredie, neformálne vzdelávať a rozvíjať voľnočasové aktivity detí a mládeže, podporovať a rozvíjať environmentálnu výchovu a organizovať kultúrne a spoločenské podujatia. Na podujatí budú sadiť liečivé bylinky, vyrábať bylinkové oleje a liečivé zmesi.
http://www.campanula.estranky.sk/

OZ Poznaj a chráň založili vo februári 2011 študenti environmentalistiky, ktorí sa rozhodli zúročiť svoje vedomosti a schopnosti v praxi. Podieľajú sa na ochrane a skvalitnení prírodného a životného prostredia, podporovať, environmentálne vzdelávanie a osvetu, prispieť k informovanosti odbornej aj laickej verejnosti. Na podujatí budú vyrábať predmety z odpadového materiálu.
http://ozpoznajachran.sk/

kRaj, o.z. je kultúrna, umelecká a environmentálna organizácia, ktorá pôsobí najmä v banskobystrickom a nitrianskom kraji. Ideou je zvyšovanie environmentálneho povedomia občanov a zvyšovanie ich participácie na veciach verejných, rozvoj ekoturistiky a vidieckej turistiky, aplikovanie princípov trvalo udržateľného rozvoja a obnovovanie tradičných remesiel, historických a technických pamiatok. Na podujatí pripravia tvorivé dielne pre deti, pozorovací úľ so včelami, výrobu sviečok z voskových medzistienok a výrobu pohľadníc.
http://www.kraj.sk/

______
ŠPORT

OZ Šurianski Jazdci vytvárajú podmienky pre zaujímavejšie a hlavne plnohodnotnejšie využívanie voľného času mladých ľudí so zameraním na freestyle športy, moderný životný štýl a kultúru, patria sem hlavne freestyle cyklistika, bmx, skateboarding, korčuľovanie, graffity, moderná hudba... Okrem toho je ich snahou zlepšenie trávenia voľného času celej komunity, vytváranie oddychových zón a skvalitňovanie životného prostredia. Na podujatí predvedú bike show.
http://www.surianskijazdci.sk/

YMCA MZ NITRA je miestne, kresťansky orientované združenie, dobrovoľné, nepolitické a nekonfesionálne, ktorého úlohami sú služba a pomoc mladým ľudom pre rozvoj telesnej, duševnej a duchovnej zložky ich osobnosti. Skupina pracovníkov a dobrovoľníkov sa zaoberá prácou s deťmi a mládežou. Na podujatí ponúknu športové aktivity.
http://www.ymca-nitra.sk/sk/

HIP-HOP-NITRA.sk tím je zostava vybraných ľudí, ktorí chcú ľudom ukázať, že na slovenskej scéne nie je len zopár raperov, ale existuje tu veľká skupina začínajúcich mladých talentov. Ich pravidlo je: Rap nepočúvame preto, aby sme uznávali človeka, že niečo spravil, ale preto aby nám text a hudba niečo dala a naučila nás. Predvedú tanečné a rapové vystúpenie, beatbox show.
http://www.hip-hop-nitra.sk/

KORFBALOVÝ KLUB Korfbal je loptová kolektívna hra, v ktorej spolu nastupujú ženy aj muži v jednom družstve. Ide o výnimočný kolektívny šport, ktorý snáď ako jediný na svete hrajú zmiešané tímy. Hlavnými charakteristikami hry sú všestrannosť, tímová hra, obmedzený fyzický kontakt hráčov a rovnosť mužov a žien v hre.
http://nitra.korfball.sk/

______
ORGANIzÁTOR 

Nitrianska komunitná nadácia je mimovládna nezisková organizácia, ktorá zlepšuje kvalitu života ľudí v Nitrianskom kraji už viac ako 12 rokov. Tvorí „most“ medzi tými, ktorí potrebujú finančnú podporu na realizáciu neziskových aktivít a tými, ktorí chcú takéto aktivity podporiť. Svojou činnosťou motivuje ľudí k dobrovoľníckej práci a pomáha pri rozvoji filantropie. 11 rokov manažuje tím dobrovoľníkov – Mladí nitrianski filantropi. Viac informácií nájdete na www.nkn.sk.

Mladí nitrianski filantropi

Skupina dobrovoľníkov pôsobiaca pri Nitrianskej komunitnej nadácii od roku 2003. Za obdobie 11 rokov sa v programe vystriedalo viac ako 70 dobrovoľníkov, ktorých cieľom bolo pomáhať iným prostredníctvom vlastného grantového programu. Mladí nitrianski filantropi podporili doteraz 80 verejnoprospešných aktivít v nitrianskom kraji celkovou sumou 20 773 €. Viac informácií nájdete na www.filantropi.nkn.sk.