Skip to main content

Ako postupovať

Zamestnanec

Ak ste ZAMESTNANEC, za ktorého odvádza daň zamestnávateľ:

1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Následne požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti,

3. Potom vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

4. Do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Poznámky:

*3% z dane môžete poukázať, ak ste v roku 2023 odpracovali 40 dobrovoľníckych hodín pre neziskovú organizáciu v súlade so zákonom o dobrovoľníctve. S vyhlásením musíte predložiť aj potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti. Vzor nájdete tu.

Nitrianska komunitná nadácia nemá SID, preto môžete kolónky na SID NECHAŤ PRÁZDNE.

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:

Do 31. 3. 2024 podávate daňové priznanie ako fyzická osoba (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2024 alebo 30. 09. 2024)
Priamo v daňovom priznaní uvediete informácie o vybranom prijímateľovi Vašich 2% (3%)*
Podiel zaplatenej dane je vo Vašom prípade najmenej 3 €.
V Daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%)* z dane v prospech 1 prijímateľa.

Údaje, ktoré potrebujete do týchto koloniek uviesť:

IČO prijímateľa: 378 692 81
Právnu formu: nadácia
Obchodné meno: Nitrianska komunitná nadácia
Ulica: Farská
Číslo: 5
PSČ: 949 01
Obec: Nitra

Riadne vyplnené daňové priznanie podávajte ONLINE v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (Podľa vášho bydliska.) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Ak ste poukázali 3%* z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Poznámky:

*3% z dane môžete poukázať, ak ste v roku 2023 odpracovali 40 dobrovoľníckych hodín pre neziskovú organizáciu v súlade so zákonom o dobrovoľníctve. S vyhlásením musíte predložiť aj potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti. Vzor nájdete tu.

Nitrianska komunitná nadácia nemá SID, preto môžete kolónky na SID NECHAŤ PRÁZDNE.

 

Právnická osoba

1. Vyberte si prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov na rok 2023 – Nitrianska komunitná nadácia. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

 1. Pozor

  1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA FINANCIE vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť výlučne prijímateľovi), môže poukázať len 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 1,0% dane.

  2. Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA FINANCIE vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť výlučne prijímateľovi), môže poukázať 2 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane.

   • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.

   • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

    Obchodné meno/Názov: Nitrianska komunitná nadácia
    Právna forma: nadácia
    IČO/SID: 378 692 81
    Adresa/Sídlo: Farská 5, 94901 Nitra

   • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, uveďte analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

  3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

  4. Riadne vyplnené daňové priznanie ODOŠLITE ELEKTRONICKY V LEHOTE, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov. Ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou, vyplnené daňové priznanie zašlite v lehote na Finančnú správu a v tomto termíne daň z príjmov aj zaplaťte.

  5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok v zákonnej lehote do 90 dní prevedie sumy, ktoré ste poukázali v prospech vybraného príjemcu/prijímateľov.

 

 

top