Skip to main content

Tu sme doma

Hurbanovo - zodpovedne k ľuďom a planéte

Termín zverejnenia výzvy:
- zelené projekty - 31.3.2023

- integračné projekty - 6.4.2023

Termín uzávierky:
- zelené projekty - 12.5.2023

- integračné projekty - 19.5.2023

Grantový program "Tu sme doma - Hurbanovo - zodpovedne k ľuďom a planéte" bol v roku 2023 zameraný na dve oblasti podpory.

V rámci prvej výzvy bolo podporených sedem projektov, zameraných na zelené témy z oblasti ochrany životného prostredia, sumou 22 682 eur. Cieľom tejto výzvy bolo podnietiť a podporiť vzájomnú spoluprácu aktívnych ľudí mesta Hurbanovo v oblasti ochrany životného prostredia, zlepšenia jeho kvality a udržateľnosti v troch základných témach – voda, znižovanie odpadov, znižovanie uhlíkovej stopy a zároveň podporiť rozvoj komunity v meste Hurbanovo.

Druhá výzva bola zameraná na podporu projektov z oblasti integrácie, inklúzie a diverzity a jej cieľom bolo podporiť sociálnu súdržnosť a integráciu občanov v Hurbanove, ako aj zvýšiť občiansku participáciu v oblasti organizovania kultúrnych a spoločenských aktivít, ktoré majú dosah na zlepšenie sociálnej inklúzie skupín ohrozených sociálnym vylúčením. Podporu získali štyri projekty v sume 9 897,50 eur.

VÝZVA 1

Cieľom je podnietiť a podporiť vzájomnú spoluprácu aktívnych ľudí mesta Hurbanovo v oblasti ochrany životného prostredia, čo je jedna z priorít spoločnosti Heineken Slovensko, a.s.. Pridaná hodnota predkladaných projektov spočíva v tom, že žiadatelia na nich aktívne participujú na dobrovoľníckej báze, bez nároku na odmenu, využívajúc svoje vedomosti a skúsenosti.

V grantovom programe sú vítané projekty, ktoré sa týkajú zlepšenia kvality životného prostredia a udržateľnosti v nasledujúcich témach: 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 • VODA
  Napr. projekty ponúkajúce riešenia šetriace pitnú vodu, projekty na ochranu spodných vôd pred znečistením, zachytávanie a využívanie dažďovej vody, informačné kampane pre verejnosť zamerané na poukázanie významu vody v ekosystéme a významu šetrenia s vodou, môže ísť aj o vzdelávanie detí, mládeže v oblasti zodpovedného prístupu k pitnej vode, ... .
   
 • ZNIŽOVANIE ODPADOV
  Napr. môže ísť o zavádzanie kompostérov, zlepšenie nakladania s odpadmi (separovanie odpadov, znižovanie čiernych skládok...), znižovanie odpadov (bezobalový predaj, zavádzanie vratných plechoviek a PET fliaš)  vrátane realizácie vzdelávania detí a mládeže a informačných kampaní pre verejnosť v tejto v oblasti, ...  .

 • ZNIŽOVANIE UHLÍKOVEJ STOPY
  Napr. môže ísť o podporu cyklodopravy, vrátane súvisiacej drobnej infraštruktúry, realizovanie vzdelávania širokej verejnosti v oblasti znižovania uhlíkovej stopy v oblasti energií, potravín, oblečenia, ... .

ROZVOJ KOMUNITY
Napr. môže ísť o projekty zamerané na zakladanie a aktívne využívanie komunitných záhrad,  úpravu verejných priestranstiev s dôrazom na rozvoj environmentálnych aspektov daných priestorov (napr. zelené strechy, výsadba a revitalizácia zelene vrátane prvkov drobnej parkovej a záhradnej architektúry), rozvoj včelárstva, zakladanie a údržba komunitných sadov, znižovanie pesticídov a ekologické pestovanie plodín (napr. produkčné záhrady a políčka - školské, obecné), vrátane realizácie vzdelávania detí, mládeže a  informačných kampaní pre verejnosť v tejto  oblasti, ... .

VÝZVA 2 

Cieľom druhej výzvy programu je podporiť sociálnu súdržnosť a integráciu občanov v Hurbanove, ako aj zvýšiť občiansku participáciu v oblasti organizovania kultúrnych a spoločenských aktivít, ktoré majú dosah na zlepšenie sociálnej inklúzie skupín ohrozených sociálnym vylúčením.

V grantovom programe sú vítané projekty, ktoré sú zamerané na:

A/ Zvýšenie sociálnej inklúzie a rešpektovania diverzity  (zraniteľných skupín, seniorov, detí a dospelých so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, menšín, rodová rovnosť, a ďalších ...) formou realizácie športových, environmentálnych, vzdelávacích a kultúrno - spoločenských programov a podujatí, ktoré prispejú k tolerancii, rešpektovaniu odlišnosti a prijatiu tejto skupiny majoritnou spoločnosťou.

B/ Zvýšenie inklúzie a rešpektujúcej sa diverzitnej spoločnosti prostredníctvom realizácie komunitných investičných projektov.

Tešíme sa na ďalšie skvelé nápady v Hurbanove

Partneri programu

Povedali o programe

„Som veľmi rád, že program Tu sme doma si v Hurbanove našiel svoje miesto a naštartoval rozvoj miestneho dobrovoľníctva. Okrem aktivizácie komunity, prináša tento program príklad dobrej praxe spolupráce všetkých troch sektorov – samosprávy, mimovládnej organizácie  a súkromnej firmy a je ukážkou toho,  ako takáto spolupráca môže byť  užitočná pre bežného občana. Počas uplynulých 16 rokov sme spoločne dokázali urobiť obrovský kus práce a môžem smelo prehlásiť, že mesto Hurbanovo prekvitá. Spoločnosť HEINEKEN Slovensko je vnímaná nielen ako významný zamestnávateľ v domovskom regióne svojho pivovaru, ale je v Hurbanove skutočne doma. Už teraz sa teším na ďalšie zaujímavé projekty, ktoré spolu zrealizujeme v rámci ďalšieho ročníka obľúbeného programu.“

Luis Prata
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ spoločnosti Heineken Slovensko

top