logo
Máte radi Nitru? My nepýtame, ale ponúkame partnerstvo
Podporte dobré nápady v našom meste prostredníctvom
Klubu darcov alebo venovaním 2% a sami rozhodnete, čo je pre Nitru najlepšie.
Darovať
2%

Strecha pre Váš nápad

Cieľom  grantového programu je podnietiť a podporovať rôznorodé verejnoprospešné a dobrovoľnícke aktivity a kreatívne nápady v základných školách, ktoré prispejú ku skvalitneniu života v školskom prostredí, vychádzajú z potrieb a záujmov žiakov a učiteľov a prinášajú im úžitok. Program aktivizuje žiakov a učiteľov, aby sami identifikovali, čo im v škole chýba, čo by chceli zlepšiť v školskom prostredí. 

V roku 2016 boli podporené tieto projekty

OBLASTI PODPORY GRANTOVÉHO PROGRAMU

 •      vzdelávanie
 •      životné prostredie
 •      telesná kultúra

GEOGRAFICKÝ ZÁBER: Nitriansky kraj

TERMÍN UZÁVIERKY: Aktuálne uzávierky

O PODPORU SA MÔŽU UCHÁDZAŤ  

 • Základné školy na území Nitrianskeho kraja
 • Neformálne skupiny občanov (min. 3 osoby v jednej skupine), ktorí sú obyvatelia mesta Nitra a ktorých predkladané projekty sa bezprostredne dotýkajú verejnoprospešných aktivít realizovaných v rámci mesta Nitry.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY PROGRAMU

 • Projekt má byť neziskový, s aktívnym zapojením dobrovoľníkov, zameraný na základné školy.
 • Projekt má slúžiť širšej komunite ľudí a mať dlhodobý prínos pre cieľovú skupinu.
 • Žiadateľ musí k termínu uzávierky zaslať elektronicky kompletne vyplnený on-line formulár žiadosti o grant .
 • Projekty môžu byť realizované od júna do novembra daného roku.
 • Maximálna výška príspevku na projekt je 1 000 €.
 • Grant nie je možné udeliť žiadateľovi, ktorý má neukončený a zatiaľ nezúčtovaný projekt z predchádzajúcich grantových kôl.
 • Z programu nie je možné podporiť projekty, ktorých realizácia začala pred podpisom zmluvy.

Grant je možné požiť na:

 • materiálne a organizačné náklady priamo súvisiace s realizáciou projektu, vrátane nákladov na dodanie (poštovné, balné, kuriér...) po podpise zmluvy (ubytovanie, strava, občerstvenie, vecné odmeny, cestovné, nákup PHM, honoráre expertom, špecializovaný softvér,...)

Grant nie je možné požiť na: 
 • náklady na aktivity vykonané pred podpisom zmluvy

 • nepriame materiálne a organizačné náklady nesúvisiace s realizáciou projektu (mzdy, režijné náklady, leasing, investície do rekonštrukcie budov, finančné odmeny či bankové poplatky,...)

KRITÉRIÁ POSUDZOVANIA PROJEKTOV

Projekty budú posudzované a vyberané podľa nasledovných kritérií:

 • podpora filantropie, spolupráce a aktivity žiakov, učiteľov a rodičov

 • prospešnosť pre školu, žiakov, učiteľov, rodičov (popísaný konkrétny výsledok /dopad aktivít projektu na cieľovú skupinu, potreba riešenia problému v školskom prostredí)

 • dlhodobý prínos projektu (dlhodobý  pozitívny dopad realizácie projektu na komunitu, napr. o každý vysadený stromček sa bude starať jedno dieťa s rodičom)

 • nápaditosť, originalita projektu z hľadiska vybranej témy a riešeného problému (žiadateľ sa snaží nájsť netradičné / alternatívne riešenia problému, ktoré zabezpečia dlhotrvajúce pozitívne výsledky)

 • jasne a reálne určené ciele, aktivity a časový plán a rozpočet (projekt jasne opisuje, čo chce žiadateľ dosiahnuť a akou formou, akými aktivitami sa chce k výsledku dopracovať)

 • podiel iných zdrojov (schopnosť získať finančné a nefinančné miestne zdroje na projekt, dlhodobá finančná udržateľnosť projektu)

 • jasne a reálne stanovený rozpočet (finančne efektívny rozpočet má priamu súvislosť s aktivitami a s témou projektu, hospodárnosť)

O pridelení grantov rozhoduje, na základe odporúčania firmy Bramac - strešné systémy a.s., Správna rada Nitrianskej komunitnej nadácie, ktorá je zložená z expertov z rôznych oblastí spoločenského života. Žiadateľovi môže byť pridelený aj nižší grant, ako bol požadovaný v žiadosti. O pridelení grantov bude každý žiadateľ informovaný prostredníctvom e-mailu.

KONZULTÁCIE A UZÁVIERKA

V grantovom programe Strecha pre Váš nápad 2016 musí byť každý projekt vyplnený v on-line formulári žiadosti o grant konzultovaný.Konzultovaný bude konkrétny, vyplnený a ULOŽENÝ (NIE ODOSLANÝ)  on-line formulár žiadosti o grant.

E-mailom môžete požiadať o konzultáciu do 11. 05. 2016 do 12:00 (dva dni pred uzávierkou) s programovou manažérkou Andreou Hugáňovou (ahuganova@nkn.sk). V prípade osobnej konzultácie si musia predkladatelia dohodnúť termín vopred! Osobné konzultácie sú po dohode možné iba vo štvrtky/piatky.

Bližšie informácie a termíny konzultácie si môžete dohodnúť s Andreou Hugáňovou na ahuganova@nkn.sk

K termínu uzávierky musí žiadateľ predložiť:

- kompletne vyplnený on-line formulár žiadosti o grant

- s naskenovaným podpisom k súhlasu o spracovaní osobných údajov

- s naskenovaným podpisom k čestnému prehláseniu

- a povinnými prílohami iba v elektronickom systéme do 13.05.2016 do polnoci. 

ZMLUVNÉ PODMIENKY PO ZÍSKANÍ GRANTU

Po pridelení grantu podpisuje predkladateľ projektu (v prípade organizácie štatutárny zástupca) zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej sa zaviaže k schválenému čerpaniu grantových prostriedkov.
V zmluve sa tiež stanoví doba realizácie a ukončenia projektu vrátane predloženia záverečnej správy a vyúčtovania. Schválený finančný príspevok bude poukázaný v dvoch splátkach. Po podpise zmluvy obdrží predkladateľ projektu 70% z pridelenej sumy grantu. 30% je zálohových a budú vyplatené po vyúčtovaní celého projektu, t.j. 100% sumy pridelenej v grante.