Skip to main content

Aby ľudia ľuďom pomáhali 2022 - výzva


Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s partnermi vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant v 16. ročníku grantového programu ABY ĽUDIA ĽUĎOM POMÁHALI.

V grantovom programe Aby ľudia ľuďom pomáhali 2022 podporíme mimovládne organizácie, ktoré aktívne pomáhajú v riešení krízovej situácie spojenej s odídencami z Ukrajiny, ktorí hľadajú útočisko pred vojnou v našom meste. 

„Ide o podporu mimovládnych organizácií, ktoré okrem poskytovania prvej pomoci formou poradenstva, potravinovej a materiálnej pomoci, zabezpečujú aj programy sociálnej inklúzie utečencov“, hovorí Ľubica Lachká, správkyňa Nitrianskej komunitnej nadácie.

Oprávnené oblasti podpory sú nasledovné:

  • programový rozvojmimovládnych organizácií v súlade s ich poslaním a stratégiou (napr. strategické plánovanie, teambuilding, posilnenie dlhodobých programov, rozvoj inovatívnych programov organizácie, ktoré aplikujú nové metódy a postupy v práci s cieľovou skupinou ...)
  • posilnenie kapacity mimovládnych organizácií(napr. vzdelávanie pracovníkov, mzdy pracovníkov v rámci realizovaných inovatívnych programov, materiálne zabezpečenie dlhodobého charakteru,...)

Grant nie je určený na zaistenie krátkodobých aktivít, ale zaručuje dlhodobý a systematický rozvoj organizácie. Grant nezíska projekt zameraný na jednotlivca, podporu politických strán, aktivity spojené s praktizovaním náboženstiev a filozofií, formačné aktivity alebo podnikateľské aktivity.

Maximálna výška podpory je 3 000 Eur na jeden projekt.

O grant môžu požiadať mimovládne organizácie so sídlom v meste Nitra alebo aktivitami realizovanými v meste Nitra s minimálne 3 ročnou pôsobnosťou a viditeľnými výsledkami činnosti.

Organizácie môžu mať nasledovnú právnu formu: nadácie, občianske združenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby.


ČASOVÝ HARMONOGRAM GRANTOVÉHO PROGRAMU:

Termín uzávierky: 2. 9. 2022 do polnoci

Zverejnenie výsledkov: do 14. 9. 2022 (na www.nkn.sk)

Realizácia projektov: od 20. 9. 2022 do 31. 5. 2023

Vyúčtovanie projektov: do 15. 6. 2023

V roku 2022 sú partnermi programu: Mesto Nitra, Západoslovenská energetika, a.s., CORA GEO, s.r.o., PP Invest, s.r.o. a Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Všetky potrebné informácie k predkladaniu projektov sú dostupné v grantovej výzve tu https://www.nkn.sk/images/dokumenty/grantove-vyzvy/vyzva-allp-2022.pdf

Info o programe - https://nkn.sk/nase-programy/aby-ludia-ludom-pomahali

tagy: Aby ľudia ľuďom pomáhali

top