Skip to main content

Úvodný kurz slovenského jazyka a kultúry pre ukrajinských študentov UKF


Na UKF v Nitre sa výučba väčšiny študijných programov realizuje v slovenskom jazyku, a keďže každým rokom eviduje škola významný nárast v počte novoprijatých zahraničných, prevažne však ukrajinských študentov, vedenie Filozofickej fakulty pristúpilo k realizácii „Úvodného kurzu slovenského jazyka a kultúry pre zahraničných študentov UKF“.

Ten prebehol v období ešte pred začiatkom semestra. Súčasťou kurzu bola nielen jazyková príprava, ale aj spoznanie mesta Nitry, súvislosti medzi jazykom, literatúrou, históriou, kultúrou a spoločenským dianím. Realizáciou tohto kurzu chceli uľahčiť zahraničným študentom nástup na štúdium na UKF a pomôcť im so sociálnym začlenením, vytvorením priestoru, kde sa navzájom spoznajú, nadviažu nové kontakty, či priateľstvá, oboznámia sa s kultúrno - spoločenským životom i možnosťami na využívanie voľného času v Nitre.

O tom, ako projekt prebiehal, nám porozprávala Oľga CsalováFF UKF Nitra.

  • Ako prebiehala prípravná fáza a samotná realizácia projektu? Kto sa zapojil? Čo sa vám podarilo v rámci projektu zrealizovať?

Kurz prebiehal v týždni od 18.-22.9.2023 súbežne v piatich skupinách (max.25 študentov v skupine). Denne boli v každej skupine realizované výučbové aktivity zamerané na jazykové a interkultúrne učenie, sociálnu adaptáciu (workshopy so študentami z vyšších ročníkov, konverzácie a besedy zamerané na integráciu, spoznávanie sa a voľnočasové aktivity v meste, ochutnávky miestnych pochutín) a aktivity zamerané na akademickú adaptáciu (oboznámenie sa s novým systémom štúdia a organizácie výučby, spoznávanie vysokoškolských priestorov, učební, a pod.). V rámci kurzu boli realizované aj exkurzie so sprievodcom Mgr. Matejom Šiškom, PhD. (Nitriansky hrad, Katedrála – Bazilika sv. Emeráma, Diecézne múzeum, kazematy, veža, Diecézna knižnica, Synagóga). Na kurzoch participovali šiesti lektori slovenského jazyka a štyria ukrajinskí/slovenskí študenti vyšších ročníkov.

  • Ako ste spokojní s výsledkom? Podarilo sa podľa vás splniť cieľ tohto projektu?

Výsledkom projektu je dostatočné oboznámenie sa novoprijatých zahraničných študentov s prostredím UKF a Nitry, kultúrno-spoločenským životom i možnosťami na využívanie voľného času. Veríme, že aspoň čiastočným odstránením jazykovej bariéry im tak prostredníctvom kurzu bola umožnená aj lepšia integrácia do komunity našich slovenských študentov. Rovnako veríme, že sme týmto aspoň čiastočne napomohli k eliminácii príčin ich možného „neprispôsobenia sa“, ktoré vyplývajú zo sociálnej izolácie.

  • Aké máte ohlasy na projekt?

V závere kurzu sme dali participantom priestor na vyjadrenie ich (ne)spokojnosti s kurzom, vyjadrenie prípadných pripomienok a cenných návrhov na zlepšenie. Spätná väzba dopadla na výbornú – najväčší úspech mali ochutnávkové workshopy, exkurzie, no aj stretnutia so študentmi z vyšších ročníkov, čomu sa veľmi tešíme.

  • Plánujete do budúcnosti podobný projekt opäť realizovať?

FF UKF v Nitre realizuje intenzívne úvodné kurzy SJ pre zahraničných študentov už niekoľko rokov a každým rokom je o nich stále vyšší záujem, čo svedčí o vysokej miere ich opodstatnenosti; takže áno, určite sa budeme snažiť o jeho zopakovanie aj v akademickom roku 2024/25.

  • Chcete ešte čokoľvek dodať?

Teší nás, že účastníci kurzu neskôr už v pozícii študentov vyšších ročníkov participujú na týchto kurzoch ako účastníci besied, workshopov a aktívne sa podieľajú na ďalšej inklúzii novoprijatých zahraničných študentov aj po ukončení kurzu. Sme veľmi vďační, že sme boli v tejto našej snahe pomôcť podporení.

      

tagy: Spoznajme sa

top