Skip to main content

   ID klub - bezpečné inkluzívne miesto pre všetkých mladých ľudí

   ID klub - bezpečné inkluzívne miesto pre všetkých mladých ľudí

   stručná anotácia o projekte

   ID klub je inovatívny koncept neformálnej psychologickej pomoci pre mladých ľudí. Vznikol, aby mladí ľudia, ktorým je ťažko, ale aj tí, ktorí majú šťastné dni, mali na svete miesto, kde môžu dostať anonymnú a bezplatnú odbornú psychologickú pomoc, zažiť záujem, zábavu, podporu, rozvoj a nový štart. V rámci projektu v ID klube, psychológovia a psychologičky spoločne s mladými ľuďmi zo Slovenska aj Ukrajiny realizovali komunitný, bezbariérový, bezpečný a inkluzívny podporný a rozvojový program s cieľom vzájomného spoznania sa, budovania identity, učenia sa úcte k sebe samým aj k iným, objavovania, formovania a skúmania svojho JA. Zámerom bolo vytvoriť prostredie pre každého, aby sa cítil zahrnutý a podporovaný. V rámci projektu organizovali 4x do týždňa osobnostno-rozvojový a sociálny program pre mladých ľudí. Ponúkli im rôzne zážitkové, preventívne, rozvojové aktivity, diskusie, workshopy, koncerty, umelecké aktivity, terapie, vzdelávania, spoločenské hry, turnaje, kvízy, stand up, karaoke, filmové večery, chill zónu, komunikáciu s psychológmi. V ID klube pôsobia ukrajinsky hovoriaci psychológovia alebo tlmočníci slovenského a ukrajinského jazyka. Počas realizácie projektu sa na aktivitách zúčastnilo 336 mladých ľudí. Z toho 110 mladých ľudí do 30 rokov bolo z Ukrajiny. Z celkového počtu 336 zúčastnených bolo 26 so zdravotným znevýhodnením. Okrem počtu mladých ľudí do 30 rokov, ktorí sa zúčastnili priamo na aktivitách v ID klube, počas realizácie projektu zrealizovali viac ako 1500 poradenských a krízových intervencií v klube a v centre krízovej intervencie Káčko Nitra, pričom viac ako 440 ich bolo s ľuďmi z Ukrajiny. Veria, že v neformálnej komunite ID KLUBU aj naďalej nájdu jeho návštevníci a návštevníčky pocit bezpečia, odbornú psychologickú pomoc, inšpiráciu a rast.  Grant použili na honoráre za program, a materiál na workshopy.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Na Vŕšku 6

   predkladatelia projektu

   IPčko o.z.

   Našim poslaním a misiou je poskytovať nonstop dostupnú odbornú psychologickú pomoc, podporu a pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitli v náročnej situácií. Sú poznačení traumou, zažívajú násilie, cítia sa sami a opustení, sebapoškodzujú sa, majú depresie, depresívne symptómy, duševné ťažkosti, uvažujú nad ukončením života alebo ho chcú ukončiť. Za vznikom IPčka je uvedomenie si, že online prostredie vnímajú mladí ľudia ako bezpečné miesto, kde prirodzene a otvorenejšie komunikujú o svojich ťažkostiach a hľadajú pomoc. Na pomoc ľuďom, ktorí majú duševné bolesti, sme v IPčku vyvinuli komplexný súbor nástrojov v online aj offline priestore, ktorý sa neustále inovuje a rozvíja. Cieľom IPčka je saturovať potreby ľudí v náročných situáciách, ľudí s duševnými ťažkosťami a ľudí v akútnej kríze a na základe nich im sprostredkúvať adekvátnu odbornú pomoc, posilňovať existujúce projekty/ služby, zabezpečiť ich udržateľnosť a vytvárať nové, inovatívne a trendy kopírujúce formy odbornej pomoci.

   UNICEF

   UNICEF

   UNICEF  je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách sveta vrátane Slovenska. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v rámci programov Mladí nitrianski filantropi a Spoznajme sa.

   projekty partnera UNICEF

   top