Skip to main content

   Separovaný zber

   Separovaný zber

   stručná anotácia o projekte

   Projekt bol zameraný na podporu environmentálnej výchovy. Škola vedie deti k tomu, aby vedeli zhodnotiť dopad nášho správania na životné prostredie a mať osobnú zodpovednosť vo vzťahu k životnému prostrediu. Nádoby na separovaný zber sú farebne odlíšené, čím pútajú pozornosť a deťom sa zároveň ľahšie separuje. Deti tak majú pocit zodpovednosti k zdravému životnému štýlu a pestujú si hodnotový systém v prospech životného prostredia. Hlavný prínos v separácii je v tom, že deti vytvárajú menej komunálneho odpadu, zaujímajú sa viac o životné prostredie a vytvárajú si správne návyky na celý život.Nádoby na separovaný zber sú rozmiestnené na štyroch rôznych miestach školy. Deti sa s veľkou radosťou zapájajú do separácie a triedenia odpadov. Z grantu boli zakúpené nádoby na separovaný zber a materiál na informačné tabule.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Spojená katolícka škola
   ZŠ sv. Svorada a Benedikta
   Farská 43, Nitra

   predkladatelia projektu

   ZŠ sv. Svorada a Benedikta

   Základnú školu sv. Svorada a Benedikta v Nitre zriadil nitriansky biskup otec kardinál Ján Chryzostom Korec dňa 27. mája 1991. Od 1. januára 2005 je základná škola začlenená do Spojenej katolíckej školy v Nitre. V súčasnosti školu navštevuje 355 žiakov v 15 triedach. Veľký dôraz sa kladie na kvalitné vzdelanie, ale taktiež duchovnú a hodnotovú formáciu.

   partneri projektu

   Členovia Klubu darcov

   ENVI-GEOS NITRA, s.r.o.

   PekaStroj s.r.o.

   UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.

   z ďalších projektov na Dobromape

   top