Skip to main content

  Outdoorová učebňa matematiky a prírodných vied

  Outdoorová učebňa matematiky a prírodných vied

  stručná anotácia o projekte

  Projekt outdoorovej učebne matematiky a prírodných vied bol zrealizovaný v areáli Piaristickej spojenej školy v Nitre. Umožnil preniesť výučbu z tried na čerstvý vzduch a do reálneho sveta. Vyučovanie tak môže byť realizované pomocou veľkorozmerných a moderných učebných pomôcok, ktoré sú inšpirované Hejného matematikou, ako aj pomocou pomôcok environmentálneho charakteru. Tieto umožňujú deťom, aby sa  učili v reálnom prostredí, ktoré ich obklopuje. Na výstavbe učebne a tvorbe pomôcok sa podieľala široká komunita školy (žiaci, učitelia, rodičia...). Grant bol použitý na materiál potrebný na vybudovanie outdoorovej učebne - sedenie, tabuľa, pomôcky...

  základné informácie

  lokalita projektu

  predkladatelia projektu

  Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského

  eríme tomu, že školstvo sa musí zmeniť. Túto výzvu sme prijali a naplno sme sa pustili do dizajnovania a implementácie zmeny na našich školách – do Vízie piaristických škôl. Piaristická škola stojí na troch pilieroch – škola vzťahov, škola života a zbožná škola. Každý pilier zahŕňa dve oblasti a znázorňuje to, ako chceme, aby naše školy vyzerali a fungovali v roku 2030.

  hlavný partner projektu

  Foxconn

  projekty partnera Foxconn

  top